Informacja o ochronie prywatności 

 

Ostatnia aktualizacja:10 kwietnia 2023 r. 

 

SZYBKIE ŁĄCZA 

 

PRAWA DO PRYWATNOŚCI DANYCH W JURYSDYKCJACH 

 

RPM International Inc. oraz jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne i spółki operacyjne („Spółka”,nas”, „my”) rozumieją znaczenie ochrony Państwa prywatności, a niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.Opisuje on między innymi rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, cele, dla których je wykorzystujemy, rodzaje stron trzecich, którym je udostępniamy, oraz prawa i obowiązki, jakie mogą Państwu przysługiwać w odniesieniu do tych danych.  

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które nam przekazujesz, gdy (i) odwiedzasz dowolną witrynę internetową lub wchodzisz w interakcję z oprogramowaniem, które posiadamy, licencjonujemy lub w inny sposób obsługujemy, a które łączy do niniejszej Polityki prywatności (każda z nich zwana jest „Stroną”), (ii) kupujesz lub otrzymujesz produkty, towary lub usługi za pośrednictwem Strony lub (iii) odwiedzasz nasze biura lub w inny sposób kontaktujesz się z nami lub angażujesz się z nami.Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności Strona internetowa oraz wszystkie produkty, towary i usługi sprzedawane lub dostarczane przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej będą łącznie określane jako „Usługi”.  

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, PONIEWAŻ OPISUJE ONA PAŃSTWA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA.UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTAJĄC Z NICH LUB W INNY SPOSÓB PRZEKAZUJĄC NAM DANE OSOBOWE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WARUNKI KORZYSTANIA FIRMY ORAZ WSZELKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ.  

 

Aby uzyskać dostęp do Usług, użytkownik musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.RPM International Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe przekazane przez Państwa Spółce mogą być przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach.Więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących przekazywania danych można znaleźć w punkcie 9 (Przechowywanie i lokalizacja danych).  

 

 1.Zakres 

 

W większości przypadków niniejsza Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do danych osobowych, które Spółka otrzymuje w trakcie swojej działalności jako „administratordanych”.  Oznacza to, że określamy cel i sposób przetwarzania takich danych osobowych.Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami lub danymi identyfikują osobę fizyczną lub są z nią powiązane i które podlegają lub w inny sposób zapewniają ochronę na mocy prawa, ustawy lub rozporządzenia o ochronie danych.Termin „dane osobowe” nie obejmuje zanonimizowanych ani zanonimizowanych danych, które nie są przypisane do konkretnej osoby, gospodarstwa domowego lub urządzenia i które nie podlegają w inny sposób przepisom prawa, statutom lub regulacjom dotyczącym ochrony danych.Spółka może anonimizować lub anonimizować dane osobowe, a takie dane nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a Spółka może wykorzystywać takie dane w dowolnym celu.  W niektórych przypadkach Spółka może otrzymywać Państwa dane osobowe jako „podmiot przetwarzający dane”.  Oznacza to, że inna strona określa cel i sposób przetwarzania takich danych osobowych.  W takich przypadkach Spółka będzie przetwarzać Państwa Dane osobowe wyłącznie na pisemne polecenie administratora danych oraz w zakresie niezbędnym lub właściwym do świadczenia usług, do których jest zaangażowana, w tym do przekazywania danych osobowych do państw trzecich, chyba że Przepisy o ochronie danych osobowych, którym Spółka podlega, stanowią inaczej. 

 

2.Rodzaje i kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych 

 

Spółka gromadzi dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług, spełnienia naszych zobowiązań prawnych, promowania naszych interesów biznesowych oraz z innych powodów określonych w niniejszej Polityce prywatności.Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych Spółce, możemy nie być w stanie świadczyć mu Usług lub wykonać żądanej przez niego transakcji.Ogólnie rzecz biorąc, podczas naszej działalności biznesowej gromadzimy następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: 

 

Dane osobowe 

Kategoria 

Opis/Przykłady 

Identyfikatory osobiste 

Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, alias, adres wysyłki, adres e-mail, nazwa konta, numer telefonu, numer identyfikacyjny klienta. 

Dane rejestracyjne 

Informacje podawane podczas rejestracji konta w celu korzystania z Witryny, w tym nazwy użytkownika i hasła. 

Identyfikatory online (więcej informacji można znaleźć w części „Dane techniczne” poniżej) 

Trwałe identyfikatory, które mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika lub jego urządzenia w czasie i w różnych Usługach, w tym identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego (IP), pliki cookie, sygnały nawigacyjne, znaczniki pikselowe, identyfikatory reklam mobilnych i podobne technologie. 

Informacje handlowe 

Dokumentacja dotycząca Usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych przez użytkownika, jak również inne historie lub tendencje użytkownika dotyczące zakupów lub konsumpcji w odniesieniu do naszych Usług. 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje dotyczące pracowników, właścicieli, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub wykonawców organizacji zewnętrznej (np. firmy, spółki, spółki osobowej, jednoosobowej własności, organizacji non-profit lub agencji rządowej), z którą prowadzimy lub ewentualnie prowadzimy działalność biznesową. 

Dane dotyczące stanu zdrowia 

Użytkownik może przekazać nam informacje dotyczące stanu zdrowia w przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia dozna urazu lub choroby podczas odwiedzania naszych fizycznych lokalizacji lub lokali lub podczas korzystania z naszych Usług. 

Dane marketingowe i komunikacyjne 

Informacje dotyczące Państwa preferencji marketingowych oraz subskrypcji naszych publikacji i powiadomień. 

Dane sieci internetowej i elektronicznej 

Dane dotyczące dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej, w tym historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika z Witryną lub reklamy osadzone w Witrynie lub innych witrynach internetowych osób trzecich, a także informacje uzyskane z dowolnego urządzenia, które łączy się z naszymi usługami Wi-Fi. 

Twoja opinia 

Informacje przekazywane przez użytkownika na temat naszych Usług, które mogą obejmować dane zebrane w ramach ankiet lub recenzji Firmy przesłanych przez użytkownika. 

Informacje o gościu 

Informacje przekazywane przez osobę podczas odwiedzania naszych fizycznych lokalizacji lub lokali, w tym rejestry gości, informacje o pojazdach i parkingach. 

Wideo i obrazy 

W pewnych okolicznościach użytkownik może udostępniać nam obrazy (np. korzystanie z Usługi) lub możemy nagrywać go za pomocą kamery wideo (np. lokalnych systemów bezpieczeństwa) lub za pośrednictwem wideokonferencji.  

Dane geolokalizacyjne 

Informacje dotyczące ogólnego miasta, stanu lub regionu, w którym mieszka użytkownik Witryny. 

Dane zawodowe lub dotyczące zatrudnienia 

Jeśli ubiegasz się o pracę w Firmie, zbieramy informacje określone w życiorysie, życiorysie, liście motywacyjnym i podobnej dokumentacji, w tym dane kontaktowe, historię zatrudnienia, umiejętności lub kwalifikacje, poziom wykształcenia, wynagrodzenie i preferencje dotyczące świadczeń, karalność, historię kredytową i podobne dane oraz informacje podane na temat referencji lub przez referencje.  

Wnioski 

Wnioski wyciągnięte z niektórych kategorii danych osobowych określonych w niniejszym dokumencie i wykorzystywane do utworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego preferencje, cechy i zachowanie użytkownika w zakresie zakupów i marketingu. 

 
 3.Dane techniczne 

 

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, automatycznie gromadzimy określone dane za pomocą środków i narzędzi technicznych.Od czasu do czasu Spółka lub jej usługodawcy mogą publikować zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację raporty pochodzące z tych informacji technicznych i dotyczących użytkowania (na przykład publikując raport dotyczący trendów w korzystaniu z naszej Witryny lub platform usługodawców).Dane te odnoszą się do urządzenia użytkownika oraz jego doświadczeń w Witrynie i innych witrynach internetowych, w tym do następujących elementów: 

 
Dane dotyczące użytkowania i urządzenia.Gdy uzyskują Państwo dostęp do Witryny i korzystają z niej, automatycznie gromadzimy szczegółowe informacje na temat Państwa dostępu do Witryny i korzystania z niej, w tym dane dotyczące ruchu, dzienniki użytkowania i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp i z których korzystają w Witrynie lub za jej pośrednictwem (np. historia przeglądania, historia wyszukiwania).Możemy również gromadzić informacje na temat Państwa urządzenia i połączenia internetowego, w tym unikalny identyfikator urządzenia (np. typ urządzenia, IMEI, Wi-Fi MAC, adres IP), system operacyjny, typ przeglądarki i informacje o sieci komórkowej.Witryna może gromadzić dane „diagnostyczne” związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, takie jak dane dotyczące awarii i dzienników, dane dotyczące wydajności (np. czas uruchomienia, szybkość zawieszania lub zużycie energii) oraz wszelkie inne dane zebrane w celu pomiaru diagnostyki technicznej.  

 
Pliki cookie i dane śledzenia.W Witrynie wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia.Plik cookie to mały plik umieszczany na smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika.Użytkownik może odmówić akceptacji określonych plików cookie, aktywując odpowiednie ustawienie na smartfonie lub urządzeniu albo zmieniając preferencje dotyczące plików cookie na Stronie.Jednak po wyłączeniu niektórych plików cookie niektóre części Witryny mogą stać się niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo.Ponadto Witryna może zawierać małe pliki elektroniczne, znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste pliki GIF, znaczniki pikselowe i jednopikselowe pliki GIF), które umożliwiają nam analizowanie danych dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika (np. rejestrowanie popularności określonych treści i weryfikację integralności systemu i serwera).Witryna może gromadzić dane dotyczące reklam, które Państwo obejrzeli lub których Państwo angażowali.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. 

 

Monitorowanie ośrodka.Wykorzystujemy również pliki cookie i inne technologie śledzenia w Witrynie w celu monitorowania i rejestrowania wszelkich działań i komunikatów na Witrynie, z niej i w niej, w celu ochrony, ulepszania i analizowania korzystania z Witryny oraz w innych celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, zgadza się i wyraża zgodę na takie monitorowanie i rejestrowanie. 

 

4.Źródła informacji 

 

Pierwsza strona / Odbiór bezpośredni.Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, gdy korzysta z naszych Usług (np. rejestracja konta, dokonywanie zakupów, rejestracja w celu subskrypcji), gdy użytkownik udostępnia recenzję produktu (zgodnie z poniższą definicją) lub za każdym razem, gdy bezpośrednio się z nami kontaktuje, na przykład podczas odwiedzania naszych biur lub obiektów lub w inny sposób kontaktu z nami. 

 

Zautomatyzowane zbieranie danych.Możemy gromadzić informacje i dane, takie jak dane dotyczące użytkowania i pliki cookie, w sposób zautomatyzowany podczas korzystania z Witryny (patrz „Dane techniczne” powyżej). 

 

Źródła osób trzecich.Zgodnie z obowiązującym prawem Spółka może gromadzić dane osobowe na Państwa temat od podmiotów zewnętrznych, takich jak publicznie dostępne bazy danych, firmy reklamowe, witryny i aplikacje mediów społecznościowych oraz łączyć je z informacjami, które już przechowujemy na Państwa temat, aby pomóc nam ulepszać i dostosowywać nasze Usługi oraz w innych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.Ponadto możemy gromadzić dane osobowe od usługodawców zewnętrznych, aby ocenić, czy należy nawiązać z Państwem relację biznesową oraz w celu przeprowadzenia weryfikacji „tła”, weryfikacji „kredytowej” lub analizy due diligence.Możemy również gromadzić dane kontaktowe użytkownika od pracodawcy lub innych stron trzecich w celu ułatwienia lub innego zaangażowania się w tradycyjne działania biznesowe i podobne kwestie administracyjne. 

 

5.W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane / Cel gromadzenia danych 

 

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika w celu świadczenia naszych Usług, wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych i promowania naszych interesów biznesowych. 

 

W jaki sposób wykorzystywane są Pana/Pani dane osobowe 

Świadczenie, obsługa, utrzymywanie, ulepszanie i promowanie naszych Usług. 

Umożliwienie Państwu dostępu do naszych Usług i korzystania z nich. 

Przetwarzanie i realizacja transakcji oraz wysyłanie powiązanych informacji, w tym potwierdzeń zakupu i faktur. 

wysyłanie Państwu wiadomości i komunikatów związanych z naszymi Usługami (np. odpowiedzi na Państwa komentarze, pytania i prośby, obsługa klienta); 

Dostarczanie użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, powiadomień o bezpieczeństwie oraz komunikatów pomocy technicznej i administracyjnych dotyczących naszych Usług. 

Dostarczanie użytkownikowi informacji promocyjnych i marketingowych (np. informacji o naszych Usługach, funkcjach, ankietach, newsletterach, ofertach, promocjach, konkursach i wydarzeniach). 

Przetwarzaj i realizuj zgłoszenia do konkursów lub loterii i nagród. 

Monitorowanie i analizowanie trendów, wykorzystania i działań związanych z naszymi Usługami w celu promowania naszych interesów biznesowych. 

Badanie i zapobieganie nieuczciwym transakcjom, nieuprawnionemu dostępowi do naszych Usług lub korzystaniu z nich oraz innym nielegalnym działaniom. 

Personalizacja naszych Usług, w tym dostarczanie funkcji lub reklam odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom użytkownika. 

Wszelkie inne cele, dla których uzyskujemy Państwa zgodę. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, aby Firma kontaktowała się z Państwem za pośrednictwem dowolnych środków, w tym SMS-ów/wiadomości tekstowych i poczty elektronicznej oraz za pomocą systemów i usług automatycznego wybierania, w celu dostarczenia Państwu informacji dotyczących zamówienia produktu, statusu wysyłki, informacji związanych z gwarancją oraz podobnych danych i informacji dotyczących transakcji handlowej. 

 

6.Udostępnianie informacji / ujawnianie informacji przez strony trzecie 

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika określonym organizacjom i stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z poniższym opisem. 

 

Wewnątrzgrupowy.Spółka składa się z jednostek stowarzyszonych i spółek operacyjnych na całym świecie i możemy ujawniać Państwa dane osobowe takim jednostkom stowarzyszonym i jednostkom operacyjnym w celu ułatwienia realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, w tym świadczenia, obsługi, utrzymywania, ulepszania i promowania naszych Usług.  Listę podmiotów stowarzyszonych i operacyjnych Spółki, które mogą gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane osobowe, można znaleźć na stronie https://www.rpminc.com/leading-brands/. 

 

Usługodawcy.Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak hosting i analiza Witryny, przeprowadzanie ankiet, analiza porównawcza i marketing w naszym imieniu, przetwarzanie transakcji (w tym rabatów i zwrotów), śledzenie i odpowiadanie na pytania lub skargi konsumentów oraz przeprowadzanie analiz w celu poprawy jakości naszych Usług. 

 
Transakcje kartą płatniczą.Wszystkie płatności online za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny są dokonywane za pomocą systemów płatności online dostawców zewnętrznych.Firma nie ma dostępu do danych Twojej karty kredytowej w celu dokonania takich płatności online.Wszelkie dane osobowe lub finansowe przekazywane przez użytkownika do naszego internetowego systemu płatności podlegają polityce prywatności i warunkom korzystania podmiotu zewnętrznego. Zalecamy zapoznanie się z tymi dokumentami przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych lub finansowych.Spółka może od czasu do czasu ułatwiać przeprowadzanie transakcji kartą płatniczą poza Witryną, w tym (między innymi) transakcji telefonicznych.  

 

Dystrybutorzy i partnerzy biznesowi.Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które rozprowadzają nasze towary, produkty i materiały marketingowe. 

 

Partnerzy marketingowi.Spółka nawiązała współpracę z usługodawcami zewnętrznymi, którym udostępniamy Identyfikatory internetowe dotyczące korzystania przez Państwa z Witryny, które pochodzą z plików cookie, pikseli i znaczników używanych w naszej Witrynie.Jeśli chcesz zrezygnować z udostępniania informacji, kliknij narzędzie do zarządzania plikami cookie, aby ustawić swoje preferencje.Listę naszych dostawców usług, którzy udostępniają nam pliki cookie, piksele i znaczniki można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli jest dostępna na każdej Stronie. 

 

Restrukturyzacja biznesu.Okoliczności mogą powstać, gdy z powodów strategicznych lub biznesowych Firma zdecyduje się sprzedać, kupić, zbyć, połączyć lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność.Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w uzasadnionym zakresie niezbędnym do przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia fuzji, przejęcia, zbycia lub sprzedaży całości lub części aktywów Firmy. 

 

Dział prawny; Dział ds. zgodności; Prawnie uzasadniony interes.Możemy ujawnić dane osobowe stronie trzeciej (i) jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakaz rządowy, lub w ramach procesu prawnego, (ii) gdy jest to konieczne w celu obrony lub ochrony naszych interesów prawnych, regulacyjnych lub biznesowych, (iii) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności lub (iv) w pilnych okolicznościach w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osobistego każdej osoby.  

 

Zgoda.Oprócz powodów ujawnienia określonych powyżej możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy wyrazi on zgodę na ujawnienie. 

 

W przypadku, gdy użytkownik ułatwi transakcję ze Spółką lub zażąda od nas informacji lub w inny sposób się z nami zaangażuje, a takie działania wymagają od Spółki udostępnienia danych osobowych użytkownika usługodawcy lub innej strony trzeciej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie ujawnienie i/lub poleca Spółce celowe ujawnienie swoich danych osobowych usługodawcy lub stronie trzeciej. 

 

7.Media społecznościowe 

 

Możemy kontaktować się z Państwem na różnych platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram).Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych w celu uzyskania wsparcia klienta lub z innych powodów, możemy skontaktować się z nim za pośrednictwem narzędzi do przesyłania wiadomości w mediach społecznościowych.Korzystanie z platformy mediów społecznościowych podlega politykom i warunkom odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.Niektóre platformy mediów społecznościowych mogą również automatycznie przekazywać nam dane osobowe użytkownika, a informacje, które otrzymujemy, będą zależeć od warunków regulujących korzystanie z platformy (platform) mediów społecznościowych przez użytkownika oraz wszelkich ustawień prywatności, które użytkownik mógł ustawić.  

 

Witryna może od czasu do czasu zawierać funkcje i widżety mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to Facebooka”, przycisk „Udostępnij to”) lub interaktywne miniprogramy działające w Witrynie.Te funkcje mogą gromadzić adres IP użytkownika oraz stronę Witryny, do której użytkownik uzyskuje dostęp, a także mogą ustawiać pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie funkcji.Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w Witrynie.Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, która je udostępnia. 

 

8.Łącza do innych stron internetowych; bezpośrednie ujawnianie informacji przez strony trzecie 

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wyłącznie korzystanie z naszych Usług (zgodnie z powyższą definicją), a Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki w zakresie prywatności stosowane przez osoby trzecie.Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub umożliwiać ujawnianie informacji bezpośrednio osobom trzecim (np. podmiotom przetwarzającym karty kredytowe).Należy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich mogą zawierać logo Firmy, mogą być powiązane z Witryną lub w inny sposób mogą wydawać się powiązane z Firmą.Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich zewnętrznych witryn internetowych ani organizacji.Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z prywatnością, bezpieczeństwem i innymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, osobom trzecim za pośrednictwem Usług.Aby uzyskać opis ochrony prywatności związanej z przekazywaniem informacji stronom trzecim, należy zapoznać się z ewentualnymi oświadczeniami o ochronie prywatności dostarczonymi przez te strony trzecie. 

 

9.Przechowywanie danych 

 

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od powodu ich gromadzenia.Przechowujemy dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług, ułatwienia transakcji, o które Państwo poprosili, lub angażowania się w działania marketingowe i tak długo, jak jest to konieczne do obrony naszych interesów prawnych lub biznesowych.Na przykład, jeśli użytkownik dokonał u nas zakupu, będziemy przechowywać dokumentację zakupu przez okres niezbędny do fakturowania, do celów podatkowych i gwarancyjnych oraz do celów związanych z odpowiedzialnością.Możemy również przechowywać dokumentację korespondencji z Państwem (np. jeśli złożyli Państwo skargę dotyczącą produktu) tak długo, jak jest to konieczne w celu ochrony nas przed roszczeniem prawnym.Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych będziemy przechowywać rejestr Państwa adresu e-mail, aby upewnić się, że nie będziemy wysyłać Państwu marketingowych wiadomości e-mail w przyszłości. 

 

10.Transfery danych 

 

RPM International Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Spółkę mogą być przechowywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych.Spółka korzysta z usług usługodawców, którzy przechowują dane osobowe w naszym imieniu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach trzecich.Należy pamiętać, że Stany Zjednoczone, i innych krajach trzecich, może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Pana/Pani kraju, stan, lub innej jurysdykcji zamieszkania lub narodowości, a w przypadku przeniesienia do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów Pana/Pani dane osobowe mogą być dostępne dla lub w inny sposób udostępnionych władz lokalnych i urzędników państwowych na mocy nakazów sądowych i/lub administracyjnych, dekrety, i wymagania, i/lub innych przepisów krajowych, ustawy, i przepisów.Kontynuując przekazywanie nam takich informacji, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów trzecich oraz przechowywane w nich. 

 

11.Bezpieczeństwo 

 

Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby pomóc chronić dane osobowe użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.JEDNAK ŻADEN SYSTEM INFORMATYCZNY NIE MOŻE BYĆ W PEŁNI BEZPIECZNY I NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ CAŁKOWITEGO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.PONADTO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY I/LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SIECI, KTÓRYCH NIE KONTROLUJEMY, W TYM INTERNETU I SIECI BEZPRZEWODOWYCH, A UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJE NAM WSZELKIE DANE OSOBOWE I DANE NA WŁASNE RYZYKO.W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE INCYDENTY LUB ZDARZENIA ZWIĄZANE Z DANYMI, SPOWODOWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, KTÓRE NARUSZAJĄ POUFNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ LUB BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależy również od niego.W przypadku, gdy użytkownik otrzymał (lub wybrał) nazwę użytkownika i hasło dostępu do naszych Usług, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i poufności tych danych uwierzytelniających i nieujawnianie ich innym osobom.Użytkownik musi niezwłocznie skontaktować się z nami, jeśli ma powody sądzić, że jego nazwa użytkownika lub hasło do naszych Usług zostało naruszone.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do powiadomienia go o incydencie lub zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem danych osobowych użytkownika. 

 

12.Brak danych zebranych od dzieci 

 

Witryna nie jest skierowana do dzieci i nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.W związku z tym, jeśli użytkownik nie ukończył osiemnastu (18) lat, nie może uzyskiwać dostępu do Usług (w tym Witryny) ani korzystać z nich, ani przekazywać nam swoich danych osobowych.Jeśli rodzic lub opiekun dziecka poniżej osiemnastego (18) roku życia uważa, że dziecko ma lub ma mniej niż 18 lat i uważa, że przekazał nam jakiekolwiek informacje, rodzic lub opiekun dziecka powinien skontaktować się z nami, jeśli chce, aby te informacje zostały usunięte z naszych plików, a my podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby spełnić żądanie. 

 

13.Informacje publikowane publicznie; recenzje produktów 

 

Od czasu do czasu użytkownik może przesłać za pośrednictwem Witryny komentarz, przedstawić opinię, ocenić lub w inny sposób omówić nasze Usługi („Przeglądproduktu”).W innych okolicznościach mogą Państwo bezpośrednio przekazywać nam informacje zwrotne dotyczące naszej działalności, naszego sektora biznesowego lub Usług („Informacje zwrotne”).Wszelkie informacje lub treści publikowane w recenzji produktu lub w informacjach zwrotnych mogą być dostępne dla innych użytkowników Witryny (i naszych platform mediów społecznościowych) i mogą być dostępne do odzyskania przez zewnętrzne wyszukiwarki, a podmioty zewnętrzne mogą również pobierać lub udostępniać recenzje produktów i opinie na stronach mediów społecznościowych lub w innych miejscach.Zalecamy, aby chronić swoją prywatność i anonimowość oraz nie przesyłać żadnych informacji z recenzji produktów i informacji zwrotnych, które mają pozostać poufne.Każda osoba trzecia mająca dostęp do danych użytkownika za pośrednictwem Witryny będzie mogła wykorzystywać te informacje w taki sam sposób, jak gdyby użytkownik przekazał te informacje bezpośrednio tej osobie trzeciej.Publiczne publikowanie jakichkolwiek informacji w Witrynie jest całkowicie dobrowolne i zalecamy dokładne rozważenie informacji, które zdecydują się Państwo udostępnić publicznie.W odniesieniu do relacji pomiędzy Państwem a Spółką wszelkie oceny i opinie dotyczące produktów będą uznawane za poufne i zastrzeżone informacje Spółki.Aby Spółka mogła korzystać z takich Opinii i Opinii dotyczących produktów, udzielają Państwo Spółce niewyłącznej, wieczyste, nieodwołalne, na całym świecie, licencji royalty-free, z prawem do udzielania sublicencji, na mocy wszystkich stosownych praw własności intelektualnej, do użycia, opublikuj, i ujawniać takie Recenzje produktów i Opinie w dowolny sposób, jaki wybierzemy i pokażemy, wykonać, kopia, marka, zrobili, użycie, sprzedać, i w inny sposób pozbywać się produktów lub usług Firmy i naszych sublicencjobiorców, uwzględniając takie recenzje produktów i opinie w dowolny sposób i za pośrednictwem dowolnych wybranych przez nas mediów, bez odniesienia do źródła.Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania Opinii produktów i Opinii zwrotnych w dowolnym celu bez ograniczeń lub jakiegokolwiek wynagrodzenia w odniesieniu do Państwa i/lub Państwa przedstawicieli. 

 

14.Twoje obowiązki 

 

Pracownik ma prawo i niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych Spółce tylko wtedy, gdy takie dane osobowe są dokładne, wiarygodne i istotne dla naszej relacji i tylko w zakresie, w jakim takie ujawnienie nie naruszy żadnych obowiązujących przepisów prawa, ustaw ani regulacji ani nie naruszy praw lub przywilejów osoby w zakresie prywatności danych. JEŚLI PRZEKAZUJESZ FIRMIE DANE OSOBOWE (W TYM DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE STRONY TRZECIEJ), WYRAŹNIE OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ FIRMIE, ŻE MASZ PEŁNE PRAWO I UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZANIA FIRMIE TAKICH DANYCH OSOBOWYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH STRONY TRZECIEJ) ORAZ ŻE WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE PRZEZ FIRMĘ TAKICH DANYCH OSOBOWYCH, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE NARUSZA PRAW ANI PRZYWILEJÓW ŻADNEJ OSOBY, W TYM PRAW DO PRYWATNOŚCI.UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ W PEŁNI I CAŁKOWICIE ZWOLNIĆ FIRMĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, SZKÓD LUB SZKÓD, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PRZEKAZANIA FIRMIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY TRZECIEJ). 

 

15.Aktualizowanie danych 

 

Ważne jest, aby przekazywane nam dane osobowe były dokładne i wiarygodne.W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć możliwość bezpośredniej edycji swojego konta online w Firmie w celu aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu wysyłki) i musi to zrobić, gdy takie zmiany są uzasadnione.Jeśli Twoje konto nie zawiera takiej funkcji edycji, musisz powiadomić Firmę bezpośrednio o wszelkich zmianach lub aktualizacjach swoich danych osobowych zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej. 

 

16.E-mailowa rezygnacja z marketingu 

 

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail dotyczących marketingu i marketingu bezpośredniego.Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, otrzymywane od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym umożliwią użytkownikowi „rezygnację” z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym w przyszłości.Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail i marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.Ze względu na harmonogram produkcji, wysyłki i systemu, przetworzenie wniosku może zająć trochę czasu.Do momentu wejścia w życie wniosku o zmianę użytkownik może nadal otrzymywać od nas wiadomości.Jeśli wyślesz nam swoją prośbę pocztą tradycyjną, daj nam dodatkowy czas na otrzymanie powiadomienia.Uwaga:Chociaż użytkownik mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości, nadal może otrzymywać wiadomości biznesowe, takie jak potwierdzenia zamówień, powiadomienia o wycofaniu produktów, informacje o członkostwie lub inne wiadomości niezbędne do sfinalizowania transakcji.Niniejszym zobowiązują się Państwo niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie, jeżeli nie posiadają już Państwo, nie udzielają Państwo licencji ani nie korzystają z adresu e-mail, na który zasubskrybowali Państwo otrzymywanie od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. 

 

17.Dane biometryczne  

 

Jeśli jest to dozwolone przez prawo i w pewnych ograniczonych okolicznościach, Firma może gromadzić dane biometryczne i identyfikatory biometryczne związane z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami, pracownikami, pracownikami tymczasowymi, wykonawcami lub agentami.Na przykład Firma może korzystać z kamer, kiosków i podobnych urządzeń i technologii w celu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji uzyskanych ze skanowania geometrii twarzy lub temperatury termicznej osoby w celu ułatwienia programów kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych celach związanych z bezpieczeństwem.W innych okolicznościach Firma może gromadzić dane biometryczne lub identyfikatory biometryczne od osób uzyskujących dostęp do wrażliwych obszarów obiektów Firmy lub do innych celów administracyjnych (np. ewidencja czasu) lub bezpieczeństwa.  Firma będzie przechowywać takie identyfikatory biometryczne nie dłużej niż jest to dozwolone przez prawo, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż a) jeden (1) rok po ostatniej interakcji danej osoby ze Spółką lub b) w zakresie niezbędnym do realizacji celu ich gromadzenia.Spółka będzie utrzymywać protokoły bezpieczeństwa i niszczenia lub usuwania identyfikatorów biometrycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i sprawia, że takie dane i identyfikatory nie są odczytywane, aby usunąć wszelkie możliwości ich ponownego wykorzystania lub ponownej identyfikacji.Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów obowiązującego prawa, Firma może ujawniać i rozpowszechniać identyfikatory biometryczne osobom trzecim w taki sam sposób, w jaki może ujawniać i rozpowszechniać dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a takie ujawnienia identyfikatorów biometrycznych mogą obejmować usługodawców zewnętrznych oraz organy ścigania lub organy regulacyjne, jeśli jest to dozwolone przez prawo. 

 

18.Sygnały Do-Not-Track 

 

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „nie śledź” do Witryny, z którą użytkownik się komunikuje.Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe wykorzystują i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają przesyłać te sygnały, czy nawet są ich świadomi.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały. 

 

19.Osoby niepełnosprawne 

 

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że każda osoba ma dostęp do informacji związanych z naszymi Usługami, w tym do niniejszej Polityki prywatności.Prosimy o kontakt z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej, jeśli chcieliby Państwo otrzymać niniejszą Politykę prywatności w innym formacie, a my postaramy się spełnić Państwa potrzeby. 

 

20.Programy nagród i zachęty finansowe 

 

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane przez stronę trzecią w celu zarządzania i utrzymywania naszych programów zachęt finansowych, nagród i programów lojalnościowych („Programynagród”).Wykorzystujemy dane osobowe podane w tych programach w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, oferowania unikalnych nagród, śledzenia statusu programu i ułatwienia wymiany punktów programu na produkty, materiały promocyjne, warsztaty szkoleniowe i inne przedmioty.Jeśli wyrażasz zgodę na udział w którymkolwiek z naszych Programów nagród, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej lub zgodnie z instrukcjami określonymi w regulaminie odpowiedniego Programu nagród.Spółka może wykorzystywać dane osobowe zebrane od uczestników lub z nimi związane w celach związanych z naszymi Programami nagród lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. 

 

21.Wydarzenia i telekonferencje wideo 

 

Spółka prowadzi i wykorzystuje platformy do wideokonferencji w celu ułatwienia konferencji, spotkań, szkoleń i innych programów.Często korzystamy z platform internetowych, które są własnością i są administrowane przez zewnętrznego dostawcę usług (np. Google, Zoom, WebEx, Skype dla firm).Należy pamiętać, że nasze telekonferencje wideo mogą nagrywać na nich treści, rozmowy i dyskusje, a takie zapisy mogą być przechowywane lub przechowywane przez naszych zewnętrznych usługodawców.Uczestnicząc w naszych wydarzeniach i telekonferencjach wideo, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie wszelkich przekazanych w nich informacji, a także niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie takich działań. 

 

22.Prawa do prywatności w Kanadzie 

 

Dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w kanadyjskiej Ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych („PIPEDA”)) będą synonimem danych osobowych, o ile jest to dozwolone, i będą gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i/lub przetwarzane przez Firmę zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zobowiązaniami Firmy wynikającymi z PIPEDA i innych obowiązujących kanadyjskich przepisów prowincjonalnych.Zgodnie z tymi kanadyjskimi przepisami ma Pan/Pani prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.Jeśli użytkownik przesłał nam dane osobowe i chce mieć do nich dostęp lub poprawić je, prosimy o kontakt zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej.Prosząc o dostęp do swoich danych osobowych lub o ich korektę, będziemy wymagać od Ciebie weryfikacji naszego wniosku pocztą elektroniczną, a my poprosimy Cię o podanie konkretnych danych, aby umożliwić nam potwierdzenie autentyczności wniosku i Twojej tożsamości oraz abyśmy mogli przeszukać naszą dokumentację i bazy danych.Możemy pobierać od użytkownika opłatę za dostęp do jego danych osobowych, pod warunkiem że poinformujemy go o takiej opłacie z wyprzedzeniem.Prawo dostępu do danych osobowych użytkownika nie jest bezwzględne i w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zezwolić użytkownikowi na dostęp do określonych danych osobowych (np. jeśli informacje te zawierają dane osobowe innych osób lub podlegają ochronie prawnej).W przypadku, gdy nie będziemy mogli zapewnić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub możliwości ich skorygowania, zastosujemy uzasadnione środki, aby poinformować go o powodach, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.Aby usunąć swoje imię i nazwisko z naszych elektronicznych list kontaktów (tekstowych lub e-mailowych), należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami rezygnacji wymienionymi powyżej (patrz „E-mail Marketing i Twoje prawa”) lub skontaktować się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych mogą Państwo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Ochrony Prywatności w Kanadzie.Więcej informacji można znaleźć w kanadyjskim Biurze Komisarza ds. Prywatności. 

 

 

23.Unia Europejska (UE), Szwajcaria i Wielka Brytania (UK)  

 

Prawa do ochrony danych.Jeśli użytkownik znajduje się w UE, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, przysługują mu następujące prawa do ochrony danych: 

 

 • Prawo do wiedzy.Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe Firma zbiera i przetwarza na temat użytkownika, w tym o rodzajach i kategoriach danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, źródłach takich danych osobowych, kryteriach przechowywania, osobach, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, transgranicznych transferach danych oraz sposobach składania skarg i zapytań.Takie informacje są określone w niniejszej Polityce prywatności. 

 • Automatyczne podejmowanie decyzji.  Spółka nie angażuje się w żadne działania, które narażają naszych klientów, użytkowników Witryny, uczestników ankiet ani inne osoby na decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które powodują skutki prawne lub podobnie znaczące wyniki, wpływają na nich. 

 • Prawa dostępu.Użytkownik może zapytać nas, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe i, jeśli tak, uzyskać dostęp do takich danych osobowych.Przestrzegając prośby o dostęp, przekażemy Ci również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy wniosek, a także wszelkie inne informacje niezbędne do skorzystania przez Ciebie z istoty tego prawa. 

 • Sprostowanie.Ma Pan/Pani prawo do poprawienia/skorygowania swoich danych osobowych w przypadku nieścisłości lub niekompletności.Na żądanie poprawimy nieprawidłowe dane osobowe użytkownika i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, zaktualizujemy wszelkie niekompletne dane osobowe, które mogą obejmować dostarczenie dodatkowego oświadczenia. 

 • Usuwanie.Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza usunięcie jego danych osobowych przez nas oraz, w miarę możliwości, przez każdego innego administratora, któremu wcześniej ujawniono jego dane.Niemniej jednak prawo do usunięcia danych podlega ustawowym ograniczeniom i warunkom wstępnym (np. gdy dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów początkowych, dla których zostały przetworzone, dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem). 

 • Ograniczenie przetwarzania.Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, co oznacza, że zawiesiliśmy przetwarzanie jego danych osobowych na określony czas.Okoliczności, które mogą stanowić podstawę tego prawa, obejmują sytuacje, w których kwestionowana jest dokładność danych osobowych użytkownika, ale potrzebujemy czasu na weryfikację nieścisłości (jeśli dotyczy) danych osobowych użytkownika. 

 • Przenośność danych.Użytkownik ma prawo zażądać od nas przekazania mu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne. 

 • Prawo do sprzeciwu.Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, co oznacza, że może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podstawa „uzasadnionego interesu” (w tym profilowanie) stanowi podstawę prawną przetwarzania (patrz poniżej „Podstawa prawna przetwarzania”).Jednak w dowolnym momencie (i bezpłatnie) użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

 • Wycofanie zgody.Możesz również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli polegamy wyłącznie na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.Nie wpłynie to jednak na naszą podstawę prawną do przetwarzania takich danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw do prywatności danych, należy skontaktować się z nami lub poprosić wyznaczonego przedstawiciela o kontakt zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.W zakresie dozwolonym przez prawo będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość (lub tożsamość Twojego agenta) i zapewnić autentyczność Twojego wniosku. 

 

Podstawa prawna przetwarzania.Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi określonymi w przepisach prawa.Na przykład przetwarzanie przez nas danych osobowych (opisanych w niniejszym dokumencie) jest uzasadnione w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

 • Zgoda.Przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (np. użytkownik rejestruje się, aby otrzymywać nasze materiały marketingowe, dobrowolnie się z nami kontaktuje). 

 • Prawnie uzasadnione interesy.Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów określonych w niniejszym dokumencie (np. monitorowanie korzystania przez użytkownika z Witryny i przestrzeganie przez użytkownika warunków regulujących te działania, ulepszanie naszych Usług). 

 • Podjęcie umowy.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (np. kupuje lub rozważa zakup naszych Usług). 

 • Zgodność z przepisami prawa.Przetwarzanie jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego lub ustawowego (np. ujawnienia informacji podatkowych). 

 

Skargi.W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych użytkownik ma prawo złożyć skargę do swojego organu ochrony danych.  Organy ochrony danych w UE znajdują się tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.W celu uzyskania informacji od organu ochrony danych w Szwajcarii należy skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html).W przypadku organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii należy skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk).Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemów przed złożeniem skargi do organu ochrony danych i zaprosimy Państwa do kontaktu w pierwszej kolejności. 

 

24.Prawa do prywatności w Kalifornii 

 

Prawa dotyczące prywatności danych.Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują następujące prawa do prywatności danych: 

 

 • Prawo do wiedzy (konkretne fragmenty danych osobowych).Użytkownik ma prawo znać konkretne dane osobowe, które zgromadziliśmy na jego temat. 

 • Prawo do wiedzy (kategorie danych osobowych).Użytkownik ma prawo znać (i) kategorie danych osobowych, które zebraliśmy od niego; (ii) kategorie źródeł, z których dane osobowe są gromadzone; (iii) kategorie danych osobowych użytkownika, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych; (iv) kategorie stron trzecich, którym dane osobowe użytkownika zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz (v) biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych użytkownika.  

 • Prawo do usunięcia.Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy.  

 • Prawo do korekty.Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy. 

 • Zakaz dyskryminacji.Mają Państwo prawo nie podlegać dyskryminacji z powodu dochodzenia swoich praw wynikających z CCPA.  

 

Złóż wniosek o ochronę prywatności.Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.Jeśli wolisz, możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o ochronę prywatności CCPA w Twoim imieniu.Aby prowadzić działalność w Kalifornii, upoważniony przedstawiciel musi być zarejestrowany w Sekretarzu Stanu Kalifornia.  

 

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności.Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania.W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek.Możemy wymagać pisemnej dokumentacji potwierdzającej, że strona trzecia jest upoważniona do pełnienia funkcji pełnomocnika w celu składania wniosków określonych w niniejszym dokumencie, chyba że udzielili Państwo upoważnionemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa zgodnie z przepisami Kalifornijskiego Kodeksu Probatu §§ 4121 do 4130.Żadne z praw CCPA, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez CPRA, nie jest bezwzględne i takie prawa podlegają wyjątkom prawnym i regulacyjnym oraz wyjątkom.Więcej informacji na temat ustawy CCPA lub CPRA można znaleźć na stronie: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.  

 

Prawa do rezygnacji / Nie sprzedawaj moich danych osobowych.Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych.Firma nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celu uzyskania zysku lub wynagrodzenia pieniężnego lub innego cennego wynagrodzenia, a zatem nie zapewniamy procesów składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań). 

 

Prawa do rezygnacji / Nie udostępniaj moich danych osobowych.Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować z „udostępniania” swoich danych osobowych.Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam stron trzecich w naszej Witrynie oraz podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych, a takie funkcje, narzędzia i relacje marketingowe obejmują ujawnianie danych osobowych użytkownika stronom trzecim i mogą stanowić „udostępnianie” danych osobowych użytkownika.Aby zrezygnować z takiego udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć narzędzie do zarządzania plikami cookie/ustawienia (czasami widoczne jako „Wybory dotyczące prywatności” lub jako łącze „Nie sprzedawaj/udostępniaj moich danych osobowych”) w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie.Użytkownik lub jego upoważniony przedstawiciel może również skontaktować się z nami zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej.  

 

Dzieci.Witryna nie jest skierowana do osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia i nie powinna być wykorzystywana przez osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego (osiemnastego) roku życia i dlatego Firma nie sprzedaje ani nie udostępnia świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia. 

 

Ogranicz wykorzystanie wrażliwych danych osobowych.Spółka nie wykorzystuje ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych w celach innych niż określone w ustawie CCPA, w związku z czym nie zapewniamy osobom fizycznym możliwości ograniczenia sposobu wykorzystywania lub ujawniania takich wrażliwych danych osobowych. 

 

25.Prawa do prywatności w Nevadzie 

 

Spółka nie prowadzi obecnie „sprzedaży” danych osobowych na potrzeby prawa stanu Nevada.Niezależnie od powyższego mieszkańcy stanu Nevada mogą złożyć wniosek o niesprzedawanie danych osobowych, które posiadamy na ich temat, osobom trzecim, które sprzedają ich dane innym osobom lub udzielą im licencji.Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej. 

 

26.Prawa do prywatności w Wirginii 

 

Mieszkańcom stanu Wirginia przysługują następujące prawa do prywatności danych: 

 

 • Aby potwierdzić, czy Firma przetwarza Twoje dane osobowe, oraz aby uzyskać dostęp do takich danych osobowych. 

 • Aby zażądać od Firmy poprawienia nieścisłości w danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter danych osobowych i cele przetwarzania danych osobowych. 

 • Aby zażądać od Firmy usunięcia Twoich danych osobowych. 

 • W celu uzyskania kopii danych osobowych, które wcześniej przekazali Państwo Spółce, w przenośnym i, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwia ich przesłanie do innego podmiotu bez przeszkód, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 

Złóż wniosek o ochronę prywatności.Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.  

 

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności.Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania.W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek.Żadne z praw do prywatności Virginia nie jest bezwzględne, a prawa te podlegają wyjątkom i wyjątkom prawnym i regulacyjnym.Więcej informacji na temat ustawy Virginia Consumer Protection Act można znaleźć na stronie: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.  

 

Proces odwoławczy dotyczący wniosków o ochronę prywatności.Jeżeli chcieliby Państwo odwołać się od decyzji podjętej przez Spółkę w odniesieniu do Państwa żądania dotyczącego prywatności, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@rpminc.comz tematem „WNIOSEK O OCHRONĘ PRYWATNOŚCI:ZAKRESY” i opisz charakter wniosku oraz powód złożenia wniosku o weryfikację apelacyjną.Mieszkańcy stanu Virginia mogą składać skargi dotyczące prywatności do prokuratora generalnego stanu Virginia (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info). 

 

Prawa do rezygnacji / Sprzedaż Danych osobowych.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych.Spółka nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika stronom trzecim za wynagrodzeniem ani wynagrodzeniem pieniężnym, w związku z czym nie zapewniamy procesów składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań). 

 

Prawa do rezygnacji / Reklama ukierunkowana.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować z wykorzystywania ich danych osobowych do celów ukierunkowanych reklam.Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam stron trzecich na naszej Stronie internetowej oraz podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych.Aby zrezygnować z takiego udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć narzędzie do zarządzania plikami cookie/ustawienia (czasami widoczne jako „Wybory dotyczące prywatności” lub jako łącze „Nie sprzedawaj/udostępniaj moich danych osobowych”) w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie.  

 

Prawa do rezygnacji / Profilowanie.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do profilowania w celu podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące.Spółka nie angażuje się jednak w takie działania. 

 

27.Zmiany w Polityce 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.Powyższa data „Ostatniej aktualizacji” będzie wskazywać datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności.Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie Polityki prywatności w celu ustalenia, czy od czasu ostatniej interakcji wprowadzono jakiekolwiek zmiany.Korzystanie z Usług i dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek do niniejszej Polityki prywatności oznacza zgodę użytkownika na niniejszą Politykę prywatności oraz wszelkie zmiany odzwierciedlone w najnowszej wersji.Możemy, według własnego uznania, przekazywać użytkownikowi komunikaty, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych, dotyczące zmian w naszej Polityce prywatności; jednakże takie komunikaty nie uchylają ani w inny sposób nie ograniczają odpowiedzialności użytkownika za okresowe przeglądanie Polityki prywatności w celu ustalenia, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany. 

 

28.Skontaktuj się z nami 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci złożenia wniosku o ochronę prywatności należy skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. 

 

 

 

RPM International Inc.  

Informacja o ochronie prywatności 

 

Ostatnia aktualizacja:10 kwietnia 2023 r. 

 

SZYBKIE ŁĄCZA 

 

PRAWA DO PRYWATNOŚCI DANYCH W JURYSDYKCJACH 

 

RPM International Inc. oraz jej jednostki stowarzyszone, jednostki zależne i spółki operacyjne („Spółka”,nas”, „my”) rozumieją znaczenie ochrony Państwa prywatności, a niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.Opisuje on między innymi rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, cele, dla których je wykorzystujemy, rodzaje stron trzecich, którym je udostępniamy, oraz prawa i obowiązki, jakie mogą Państwu przysługiwać w odniesieniu do tych danych.  

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które nam przekazujesz, gdy (i) odwiedzasz dowolną witrynę internetową lub wchodzisz w interakcję z oprogramowaniem, które posiadamy, licencjonujemy lub w inny sposób obsługujemy, a które łączy do niniejszej Polityki prywatności (każda z nich zwana jest „Stroną”), (ii) kupujesz lub otrzymujesz produkty, towary lub usługi za pośrednictwem Strony lub (iii) odwiedzasz nasze biura lub w inny sposób kontaktujesz się z nami lub angażujesz się z nami.Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności Strona internetowa oraz wszystkie produkty, towary i usługi sprzedawane lub dostarczane przez Spółkę za pośrednictwem Strony internetowej będą łącznie określane jako „Usługi”.  

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, PONIEWAŻ OPISUJE ONA PAŃSTWA PRAWA, OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA.UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG LUB KORZYSTAJĄC Z NICH LUB W INNY SPOSÓB PRZEKAZUJĄC NAM DANE OSOBOWE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WARUNKI KORZYSTANIA FIRMY ORAZ WSZELKIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ.  

 

Aby uzyskać dostęp do Usług, użytkownik musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat.RPM International Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe przekazane przez Państwa Spółce mogą być przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach.Więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących przekazywania danych można znaleźć w punkcie 9 (Przechowywanie i lokalizacja danych).  

 

 

 1. Zakres 

 

W większości przypadków niniejsza Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do danych osobowych, które Spółka otrzymuje w trakcie swojej działalności jako „administratordanych”.  Oznacza to, że określamy cel i sposób przetwarzania takich danych osobowych.Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami lub danymi identyfikują osobę fizyczną lub są z nią powiązane i które podlegają lub w inny sposób zapewniają ochronę na mocy prawa, ustawy lub rozporządzenia o ochronie danych.Termin „dane osobowe” nie obejmuje zanonimizowanych ani zanonimizowanych danych, które nie są przypisane do konkretnej osoby, gospodarstwa domowego lub urządzenia i które nie podlegają w inny sposób przepisom prawa, statutom lub regulacjom dotyczącym ochrony danych.Spółka może anonimizować lub anonimizować dane osobowe, a takie dane nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a Spółka może wykorzystywać takie dane w dowolnym celu.  W niektórych przypadkach Spółka może otrzymywać Państwa dane osobowe jako „podmiot przetwarzający dane”.  Oznacza to, że inna strona określa cel i sposób przetwarzania takich danych osobowych.  W takich przypadkach Spółka będzie przetwarzać Państwa Dane osobowe wyłącznie na pisemne polecenie administratora danych oraz w zakresie niezbędnym lub właściwym do świadczenia usług, do których jest zaangażowana, w tym do przekazywania danych osobowych do państw trzecich, chyba że Przepisy o ochronie danych osobowych, którym Spółka podlega, stanowią inaczej. 

 

 1. Rodzaje i kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych 

 

Spółka gromadzi dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług, spełnienia naszych zobowiązań prawnych, promowania naszych interesów biznesowych oraz z innych powodów określonych w niniejszej Polityce prywatności.Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych Spółce, możemy nie być w stanie świadczyć mu Usług lub wykonać żądanej przez niego transakcji.Ogólnie rzecz biorąc, podczas naszej działalności biznesowej gromadzimy następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: 

 

Dane osobowe 

Kategoria 

Opis/Przykłady 

Identyfikatory osobiste 

Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, alias, adres wysyłki, adres e-mail, nazwa konta, numer telefonu, numer identyfikacyjny klienta. 

Dane rejestracyjne 

Informacje podawane podczas rejestracji konta w celu korzystania z Witryny, w tym nazwy użytkownika i hasła. 

Identyfikatory online (więcej informacji można znaleźć w części „Dane techniczne” poniżej) 

Trwałe identyfikatory, które mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika lub jego urządzenia w czasie i w różnych Usługach, w tym identyfikator urządzenia, adres protokołu internetowego (IP), pliki cookie, sygnały nawigacyjne, znaczniki pikselowe, identyfikatory reklam mobilnych i podobne technologie. 

Informacje handlowe 

Dokumentacja dotycząca Usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych przez użytkownika, jak również inne historie lub tendencje użytkownika dotyczące zakupów lub konsumpcji w odniesieniu do naszych Usług. 

Dane kontaktowe firmy 

Informacje dotyczące pracowników, właścicieli, dyrektorów, członków kadry kierowniczej lub wykonawców organizacji zewnętrznej (np. firmy, spółki, spółki osobowej, jednoosobowej własności, organizacji non-profit lub agencji rządowej), z którą prowadzimy lub ewentualnie prowadzimy działalność biznesową. 

Dane dotyczące stanu zdrowia 

Użytkownik może przekazać nam informacje dotyczące stanu zdrowia w przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia dozna urazu lub choroby podczas odwiedzania naszych fizycznych lokalizacji lub lokali lub podczas korzystania z naszych Usług. 

Dane marketingowe i komunikacyjne 

Informacje dotyczące Państwa preferencji marketingowych oraz subskrypcji naszych publikacji i powiadomień. 

Dane sieci internetowej i elektronicznej 

Dane dotyczące dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej, w tym historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji użytkownika z Witryną lub reklamy osadzone w Witrynie lub innych witrynach internetowych osób trzecich, a także informacje uzyskane z dowolnego urządzenia, które łączy się z naszymi usługami Wi-Fi. 

Twoja opinia 

Informacje przekazywane przez użytkownika na temat naszych Usług, które mogą obejmować dane zebrane w ramach ankiet lub recenzji Firmy przesłanych przez użytkownika. 

Informacje o gościu 

Informacje przekazywane przez osobę podczas odwiedzania naszych fizycznych lokalizacji lub lokali, w tym rejestry gości, informacje o pojazdach i parkingach. 

Wideo i obrazy 

W pewnych okolicznościach użytkownik może udostępniać nam obrazy (np. korzystanie z Usługi) lub możemy nagrywać go za pomocą kamery wideo (np. lokalnych systemów bezpieczeństwa) lub za pośrednictwem wideokonferencji.  

Dane geolokalizacyjne 

Informacje dotyczące ogólnego miasta, stanu lub regionu, w którym mieszka użytkownik Witryny. 

Dane zawodowe lub dotyczące zatrudnienia 

Jeśli ubiegasz się o pracę w Firmie, zbieramy informacje określone w życiorysie, życiorysie, liście motywacyjnym i podobnej dokumentacji, w tym dane kontaktowe, historię zatrudnienia, umiejętności lub kwalifikacje, poziom wykształcenia, wynagrodzenie i preferencje dotyczące świadczeń, karalność, historię kredytową i podobne dane oraz informacje podane na temat referencji lub przez referencje.  

Wnioski 

Wnioski wyciągnięte z niektórych kategorii danych osobowych określonych w niniejszym dokumencie i wykorzystywane do utworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego preferencje, cechy i zachowanie użytkownika w zakresie zakupów i marketingu. 

 
 

 1. Dane techniczne 

 

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, automatycznie gromadzimy określone dane za pomocą środków i narzędzi technicznych.Od czasu do czasu Spółka lub jej usługodawcy mogą publikować zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację raporty pochodzące z tych informacji technicznych i dotyczących użytkowania (na przykład publikując raport dotyczący trendów w korzystaniu z naszej Witryny lub platform usługodawców).Dane te odnoszą się do urządzenia użytkownika oraz jego doświadczeń w Witrynie i innych witrynach internetowych, w tym do następujących elementów: 

 
Dane dotyczące użytkowania i urządzenia.Gdy uzyskują Państwo dostęp do Witryny i korzystają z niej, automatycznie gromadzimy szczegółowe informacje na temat Państwa dostępu do Witryny i korzystania z niej, w tym dane dotyczące ruchu, dzienniki użytkowania i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp i z których korzystają w Witrynie lub za jej pośrednictwem (np. historia przeglądania, historia wyszukiwania).Możemy również gromadzić informacje na temat Państwa urządzenia i połączenia internetowego, w tym unikalny identyfikator urządzenia (np. typ urządzenia, IMEI, Wi-Fi MAC, adres IP), system operacyjny, typ przeglądarki i informacje o sieci komórkowej.Witryna może gromadzić dane „diagnostyczne” związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, takie jak dane dotyczące awarii i dzienników, dane dotyczące wydajności (np. czas uruchomienia, szybkość zawieszania lub zużycie energii) oraz wszelkie inne dane zebrane w celu pomiaru diagnostyki technicznej.  

 
Pliki cookie i dane śledzenia.W Witrynie wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia.Plik cookie to mały plik umieszczany na smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika.Użytkownik może odmówić akceptacji określonych plików cookie, aktywując odpowiednie ustawienie na smartfonie lub urządzeniu albo zmieniając preferencje dotyczące plików cookie na Stronie.Jednak po wyłączeniu niektórych plików cookie niektóre części Witryny mogą stać się niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo.Ponadto Witryna może zawierać małe pliki elektroniczne, znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste pliki GIF, znaczniki pikselowe i jednopikselowe pliki GIF), które umożliwiają nam analizowanie danych dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika (np. rejestrowanie popularności określonych treści i weryfikację integralności systemu i serwera).Witryna może gromadzić dane dotyczące reklam, które Państwo obejrzeli lub których Państwo angażowali.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. 

 

Monitorowanie ośrodka.Wykorzystujemy również pliki cookie i inne technologie śledzenia w Witrynie w celu monitorowania i rejestrowania wszelkich działań i komunikatów na Witrynie, z niej i w niej, w celu ochrony, ulepszania i analizowania korzystania z Witryny oraz w innych celach wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, zgadza się i wyraża zgodę na takie monitorowanie i rejestrowanie. 

 

 1. Źródła informacji 

 

Pierwsza strona / Odbiór bezpośredni.Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, gdy korzysta z naszych Usług (np. rejestracja konta, dokonywanie zakupów, rejestracja w celu subskrypcji), gdy użytkownik udostępnia recenzję produktu (zgodnie z poniższą definicją) lub za każdym razem, gdy bezpośrednio się z nami kontaktuje, na przykład podczas odwiedzania naszych biur lub obiektów lub w inny sposób kontaktu z nami. 

 

Zautomatyzowane zbieranie danych.Możemy gromadzić informacje i dane, takie jak dane dotyczące użytkowania i pliki cookie, w sposób zautomatyzowany podczas korzystania z Witryny (patrz „Dane techniczne” powyżej). 

 

Źródła osób trzecich.Zgodnie z obowiązującym prawem Spółka może gromadzić dane osobowe na Państwa temat od podmiotów zewnętrznych, takich jak publicznie dostępne bazy danych, firmy reklamowe, witryny i aplikacje mediów społecznościowych oraz łączyć je z informacjami, które już przechowujemy na Państwa temat, aby pomóc nam ulepszać i dostosowywać nasze Usługi oraz w innych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.Ponadto możemy gromadzić dane osobowe od usługodawców zewnętrznych, aby ocenić, czy należy nawiązać z Państwem relację biznesową oraz w celu przeprowadzenia weryfikacji „tła”, weryfikacji „kredytowej” lub analizy due diligence.Możemy również gromadzić dane kontaktowe użytkownika od pracodawcy lub innych stron trzecich w celu ułatwienia lub innego zaangażowania się w tradycyjne działania biznesowe i podobne kwestie administracyjne. 

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane / Cel gromadzenia danych 

 

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika w celu świadczenia naszych Usług, wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych i promowania naszych interesów biznesowych. 

 

W jaki sposób wykorzystywane są Pana/Pani dane osobowe 

Świadczenie, obsługa, utrzymywanie, ulepszanie i promowanie naszych Usług. 

Umożliwienie Państwu dostępu do naszych Usług i korzystania z nich. 

Przetwarzanie i realizacja transakcji oraz wysyłanie powiązanych informacji, w tym potwierdzeń zakupu i faktur. 

wysyłanie Państwu wiadomości i komunikatów związanych z naszymi Usługami (np. odpowiedzi na Państwa komentarze, pytania i prośby, obsługa klienta); 

Dostarczanie użytkownikowi powiadomień technicznych, aktualizacji, powiadomień o bezpieczeństwie oraz komunikatów pomocy technicznej i administracyjnych dotyczących naszych Usług. 

Dostarczanie użytkownikowi informacji promocyjnych i marketingowych (np. informacji o naszych Usługach, funkcjach, ankietach, newsletterach, ofertach, promocjach, konkursach i wydarzeniach). 

Przetwarzaj i realizuj zgłoszenia do konkursów lub loterii i nagród. 

Monitorowanie i analizowanie trendów, wykorzystania i działań związanych z naszymi Usługami w celu promowania naszych interesów biznesowych. 

Badanie i zapobieganie nieuczciwym transakcjom, nieuprawnionemu dostępowi do naszych Usług lub korzystaniu z nich oraz innym nielegalnym działaniom. 

Personalizacja naszych Usług, w tym dostarczanie funkcji lub reklam odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom użytkownika. 

Wszelkie inne cele, dla których uzyskujemy Państwa zgodę. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, aby Firma kontaktowała się z Państwem za pośrednictwem dowolnych środków, w tym SMS-ów/wiadomości tekstowych i poczty elektronicznej oraz za pomocą systemów i usług automatycznego wybierania, w celu dostarczenia Państwu informacji dotyczących zamówienia produktu, statusu wysyłki, informacji związanych z gwarancją oraz podobnych danych i informacji dotyczących transakcji handlowej. 

 

 1. Udostępnianie informacji / ujawnianie informacji przez strony trzecie 

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika określonym organizacjom i stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z poniższym opisem. 

 

Wewnątrzgrupowy.Spółka składa się z jednostek stowarzyszonych i spółek operacyjnych na całym świecie i możemy ujawniać Państwa dane osobowe takim jednostkom stowarzyszonym i jednostkom operacyjnym w celu ułatwienia realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, w tym świadczenia, obsługi, utrzymywania, ulepszania i promowania naszych Usług.  Listę podmiotów stowarzyszonych i operacyjnych Spółki, które mogą gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane osobowe, można znaleźć na stronie https://www.rpminc.com/leading-brands/. 

 

Usługodawcy.Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak hosting i analiza Witryny, przeprowadzanie ankiet, analiza porównawcza i marketing w naszym imieniu, przetwarzanie transakcji (w tym rabatów i zwrotów), śledzenie i odpowiadanie na pytania lub skargi konsumentów oraz przeprowadzanie analiz w celu poprawy jakości naszych Usług. 

 
Transakcje kartą płatniczą.Wszystkie płatności online za zakupy dokonane za pośrednictwem Witryny są dokonywane za pomocą systemów płatności online dostawców zewnętrznych.Firma nie ma dostępu do danych Twojej karty kredytowej w celu dokonania takich płatności online.Wszelkie dane osobowe lub finansowe przekazywane przez użytkownika do naszego internetowego systemu płatności podlegają polityce prywatności i warunkom korzystania podmiotu zewnętrznego. Zalecamy zapoznanie się z tymi dokumentami przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych lub finansowych.Spółka może od czasu do czasu ułatwiać przeprowadzanie transakcji kartą płatniczą poza Witryną, w tym (między innymi) transakcji telefonicznych.  

 

Dystrybutorzy i partnerzy biznesowi.Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które rozprowadzają nasze towary, produkty i materiały marketingowe. 

 

Partnerzy marketingowi.Spółka nawiązała współpracę z usługodawcami zewnętrznymi, którym udostępniamy Identyfikatory internetowe dotyczące korzystania przez Państwa z Witryny, które pochodzą z plików cookie, pikseli i znaczników używanych w naszej Witrynie.Jeśli chcesz zrezygnować z udostępniania informacji, kliknij narzędzie do zarządzania plikami cookie, aby ustawić swoje preferencje.Listę naszych dostawców usług, którzy udostępniają nam pliki cookie, piksele i znaczniki można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie, jeśli jest dostępna na każdej Stronie. 

 

Restrukturyzacja biznesu.Okoliczności mogą powstać, gdy z powodów strategicznych lub biznesowych Firma zdecyduje się sprzedać, kupić, zbyć, połączyć lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność.Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w uzasadnionym zakresie niezbędnym do przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia fuzji, przejęcia, zbycia lub sprzedaży całości lub części aktywów Firmy. 

 

Dział prawny; Dział ds. zgodności; Prawnie uzasadniony interes.Możemy ujawnić dane osobowe stronie trzeciej (i) jeśli jest to wymagane przez prawo lub nakaz rządowy, lub w ramach procesu prawnego, (ii) gdy jest to konieczne w celu obrony lub ochrony naszych interesów prawnych, regulacyjnych lub biznesowych, (iii) w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności lub (iv) w pilnych okolicznościach w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osobistego każdej osoby.  

 

Zgoda.Oprócz powodów ujawnienia określonych powyżej możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy wyrazi on zgodę na ujawnienie. 

 

W przypadku, gdy użytkownik ułatwi transakcję ze Spółką lub zażąda od nas informacji lub w inny sposób się z nami zaangażuje, a takie działania wymagają od Spółki udostępnienia danych osobowych użytkownika usługodawcy lub innej strony trzeciej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie ujawnienie i/lub poleca Spółce celowe ujawnienie swoich danych osobowych usługodawcy lub stronie trzeciej. 

 

 1. Media społecznościowe 

 

Możemy kontaktować się z Państwem na różnych platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram).Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych w celu uzyskania wsparcia klienta lub z innych powodów, możemy skontaktować się z nim za pośrednictwem narzędzi do przesyłania wiadomości w mediach społecznościowych.Korzystanie z platformy mediów społecznościowych podlega politykom i warunkom odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.Niektóre platformy mediów społecznościowych mogą również automatycznie przekazywać nam dane osobowe użytkownika, a informacje, które otrzymujemy, będą zależeć od warunków regulujących korzystanie z platformy (platform) mediów społecznościowych przez użytkownika oraz wszelkich ustawień prywatności, które użytkownik mógł ustawić.  

 

Witryna może od czasu do czasu zawierać funkcje i widżety mediów społecznościowych (np. przycisk „Lubię to Facebooka”, przycisk „Udostępnij to”) lub interaktywne miniprogramy działające w Witrynie.Te funkcje mogą gromadzić adres IP użytkownika oraz stronę Witryny, do której użytkownik uzyskuje dostęp, a także mogą ustawiać pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie funkcji.Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w Witrynie.Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, która je udostępnia. 

 

 1. Łącza do innych stron internetowych; bezpośrednie ujawnianie informacji przez strony trzecie 

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wyłącznie korzystanie z naszych Usług (zgodnie z powyższą definicją), a Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki w zakresie prywatności stosowane przez osoby trzecie.Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych lub umożliwiać ujawnianie informacji bezpośrednio osobom trzecim (np. podmiotom przetwarzającym karty kredytowe).Należy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich mogą zawierać logo Firmy, mogą być powiązane z Witryną lub w inny sposób mogą wydawać się powiązane z Firmą.Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich zewnętrznych witryn internetowych ani organizacji.Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z prywatnością, bezpieczeństwem i innymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, osobom trzecim za pośrednictwem Usług.Aby uzyskać opis ochrony prywatności związanej z przekazywaniem informacji stronom trzecim, należy zapoznać się z ewentualnymi oświadczeniami o ochronie prywatności dostarczonymi przez te strony trzecie. 

 

 1. Przechowywanie danych 

 

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od powodu ich gromadzenia.Przechowujemy dane osobowe w celu świadczenia naszych Usług, ułatwienia transakcji, o które Państwo poprosili, lub angażowania się w działania marketingowe i tak długo, jak jest to konieczne do obrony naszych interesów prawnych lub biznesowych.Na przykład, jeśli użytkownik dokonał u nas zakupu, będziemy przechowywać dokumentację zakupu przez okres niezbędny do fakturowania, do celów podatkowych i gwarancyjnych oraz do celów związanych z odpowiedzialnością.Możemy również przechowywać dokumentację korespondencji z Państwem (np. jeśli złożyli Państwo skargę dotyczącą produktu) tak długo, jak jest to konieczne w celu ochrony nas przed roszczeniem prawnym.Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych będziemy przechowywać rejestr Państwa adresu e-mail, aby upewnić się, że nie będziemy wysyłać Państwu marketingowych wiadomości e-mail w przyszłości. 

 

 1. Transfery danych 

 

RPM International Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Spółkę mogą być przechowywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych.Spółka korzysta z usług usługodawców, którzy przechowują dane osobowe w naszym imieniu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach trzecich.Należy pamiętać, że Stany Zjednoczone, i innych krajach trzecich, może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Pana/Pani kraju, stan, lub innej jurysdykcji zamieszkania lub narodowości, a w przypadku przeniesienia do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów Pana/Pani dane osobowe mogą być dostępne dla lub w inny sposób udostępnionych władz lokalnych i urzędników państwowych na mocy nakazów sądowych i/lub administracyjnych, dekrety, i wymagania, i/lub innych przepisów krajowych, ustawy, i przepisów.Kontynuując przekazywanie nam takich informacji, użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych krajów trzecich oraz przechowywane w nich. 

 

 1. Bezpieczeństwo 

 

Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby pomóc chronić dane osobowe użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.JEDNAK ŻADEN SYSTEM INFORMATYCZNY NIE MOŻE BYĆ W PEŁNI BEZPIECZNY I NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ CAŁKOWITEGO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.PONADTO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY I/LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SIECI, KTÓRYCH NIE KONTROLUJEMY, W TYM INTERNETU I SIECI BEZPRZEWODOWYCH, A UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJE NAM WSZELKIE DANE OSOBOWE I DANE NA WŁASNE RYZYKO.W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE INCYDENTY LUB ZDARZENIA ZWIĄZANE Z DANYMI, SPOWODOWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, KTÓRE NARUSZAJĄ POUFNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ LUB BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależy również od niego.W przypadku, gdy użytkownik otrzymał (lub wybrał) nazwę użytkownika i hasło dostępu do naszych Usług, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa i poufności tych danych uwierzytelniających i nieujawnianie ich innym osobom.Użytkownik musi niezwłocznie skontaktować się z nami, jeśli ma powody sądzić, że jego nazwa użytkownika lub hasło do naszych Usług zostało naruszone.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do powiadomienia go o incydencie lub zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem danych osobowych użytkownika. 

 

 1. Brak danych zebranych od dzieci 

 

Witryna nie jest skierowana do dzieci i nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci.W związku z tym, jeśli użytkownik nie ukończył osiemnastu (18) lat, nie może uzyskiwać dostępu do Usług (w tym Witryny) ani korzystać z nich, ani przekazywać nam swoich danych osobowych.Jeśli rodzic lub opiekun dziecka poniżej osiemnastego (18) roku życia uważa, że dziecko ma lub ma mniej niż 18 lat i uważa, że przekazał nam jakiekolwiek informacje, rodzic lub opiekun dziecka powinien skontaktować się z nami, jeśli chce, aby te informacje zostały usunięte z naszych plików, a my podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby spełnić żądanie. 

 

 1. Informacje publikowane publicznie; recenzje produktów 

 

Od czasu do czasu użytkownik może przesłać za pośrednictwem Witryny komentarz, przedstawić opinię, ocenić lub w inny sposób omówić nasze Usługi („Przeglądproduktu”).W innych okolicznościach mogą Państwo bezpośrednio przekazywać nam informacje zwrotne dotyczące naszej działalności, naszego sektora biznesowego lub Usług („Informacje zwrotne”).Wszelkie informacje lub treści publikowane w recenzji produktu lub w informacjach zwrotnych mogą być dostępne dla innych użytkowników Witryny (i naszych platform mediów społecznościowych) i mogą być dostępne do odzyskania przez zewnętrzne wyszukiwarki, a podmioty zewnętrzne mogą również pobierać lub udostępniać recenzje produktów i opinie na stronach mediów społecznościowych lub w innych miejscach.Zalecamy, aby chronić swoją prywatność i anonimowość oraz nie przesyłać żadnych informacji z recenzji produktów i informacji zwrotnych, które mają pozostać poufne.Każda osoba trzecia mająca dostęp do danych użytkownika za pośrednictwem Witryny będzie mogła wykorzystywać te informacje w taki sam sposób, jak gdyby użytkownik przekazał te informacje bezpośrednio tej osobie trzeciej.Publiczne publikowanie jakichkolwiek informacji w Witrynie jest całkowicie dobrowolne i zalecamy dokładne rozważenie informacji, które zdecydują się Państwo udostępnić publicznie.W odniesieniu do relacji pomiędzy Państwem a Spółką wszelkie oceny i opinie dotyczące produktów będą uznawane za poufne i zastrzeżone informacje Spółki.Aby Spółka mogła korzystać z takich Opinii i Opinii dotyczących produktów, udzielają Państwo Spółce niewyłącznej, wieczyste, nieodwołalne, na całym świecie, licencji royalty-free, z prawem do udzielania sublicencji, na mocy wszystkich stosownych praw własności intelektualnej, do użycia, opublikuj, i ujawniać takie Recenzje produktów i Opinie w dowolny sposób, jaki wybierzemy i pokażemy, wykonać, kopia, marka, zrobili, użycie, sprzedać, i w inny sposób pozbywać się produktów lub usług Firmy i naszych sublicencjobiorców, uwzględniając takie recenzje produktów i opinie w dowolny sposób i za pośrednictwem dowolnych wybranych przez nas mediów, bez odniesienia do źródła.Spółka będzie uprawniona do wykorzystywania Opinii produktów i Opinii zwrotnych w dowolnym celu bez ograniczeń lub jakiegokolwiek wynagrodzenia w odniesieniu do Państwa i/lub Państwa przedstawicieli. 

 

 1. Twoje obowiązki 

 

Pracownik ma prawo i niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych Spółce tylko wtedy, gdy takie dane osobowe są dokładne, wiarygodne i istotne dla naszej relacji i tylko w zakresie, w jakim takie ujawnienie nie naruszy żadnych obowiązujących przepisów prawa, ustaw ani regulacji ani nie naruszy praw lub przywilejów osoby w zakresie prywatności danych. JEŚLI PRZEKAZUJESZ FIRMIE DANE OSOBOWE (W TYM DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE STRONY TRZECIEJ), WYRAŹNIE OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ FIRMIE, ŻE MASZ PEŁNE PRAWO I UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZANIA FIRMIE TAKICH DANYCH OSOBOWYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH STRONY TRZECIEJ) ORAZ ŻE WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE PRZEZ FIRMĘ TAKICH DANYCH OSOBOWYCH, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE NARUSZA PRAW ANI PRZYWILEJÓW ŻADNEJ OSOBY, W TYM PRAW DO PRYWATNOŚCI.UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ W PEŁNI I CAŁKOWICIE ZWOLNIĆ FIRMĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, SZKÓD LUB SZKÓD, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PRZEKAZANIA FIRMIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH (W TYM DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY TRZECIEJ). 

 

 1. Aktualizowanie danych 

 

Ważne jest, aby przekazywane nam dane osobowe były dokładne i wiarygodne.W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć możliwość bezpośredniej edycji swojego konta online w Firmie w celu aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu wysyłki) i musi to zrobić, gdy takie zmiany są uzasadnione.Jeśli Twoje konto nie zawiera takiej funkcji edycji, musisz powiadomić Firmę bezpośrednio o wszelkich zmianach lub aktualizacjach swoich danych osobowych zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej. 

 

 1. E-mailowa rezygnacja z marketingu 

 

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail dotyczących marketingu i marketingu bezpośredniego.Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, otrzymywane od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym umożliwią użytkownikowi „rezygnację” z otrzymywania od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym w przyszłości.Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail i marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.Ze względu na harmonogram produkcji, wysyłki i systemu, przetworzenie wniosku może zająć trochę czasu.Do momentu wejścia w życie wniosku o zmianę użytkownik może nadal otrzymywać od nas wiadomości.Jeśli wyślesz nam swoją prośbę pocztą tradycyjną, daj nam dodatkowy czas na otrzymanie powiadomienia.Uwaga:Chociaż użytkownik mógł zrezygnować z otrzymywania wiadomości, nadal może otrzymywać wiadomości biznesowe, takie jak potwierdzenia zamówień, powiadomienia o wycofaniu produktów, informacje o członkostwie lub inne wiadomości niezbędne do sfinalizowania transakcji.Niniejszym zobowiązują się Państwo niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie, jeżeli nie posiadają już Państwo, nie udzielają Państwo licencji ani nie korzystają z adresu e-mail, na który zasubskrybowali Państwo otrzymywanie od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym. 

 

 1. Dane biometryczne  

 

Jeśli jest to dozwolone przez prawo i w pewnych ograniczonych okolicznościach, Firma może gromadzić dane biometryczne i identyfikatory biometryczne związane z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami, pracownikami, pracownikami tymczasowymi, wykonawcami lub agentami.Na przykład Firma może korzystać z kamer, kiosków i podobnych urządzeń i technologii w celu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji uzyskanych ze skanowania geometrii twarzy lub temperatury termicznej osoby w celu ułatwienia programów kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych celach związanych z bezpieczeństwem.W innych okolicznościach Firma może gromadzić dane biometryczne lub identyfikatory biometryczne od osób uzyskujących dostęp do wrażliwych obszarów obiektów Firmy lub do innych celów administracyjnych (np. ewidencja czasu) lub bezpieczeństwa.  Firma będzie przechowywać takie identyfikatory biometryczne nie dłużej niż jest to dozwolone przez prawo, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż a) jeden (1) rok po ostatniej interakcji danej osoby ze Spółką lub b) w zakresie niezbędnym do realizacji celu ich gromadzenia.Spółka będzie utrzymywać protokoły bezpieczeństwa i niszczenia lub usuwania identyfikatorów biometrycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i sprawia, że takie dane i identyfikatory nie są odczytywane, aby usunąć wszelkie możliwości ich ponownego wykorzystania lub ponownej identyfikacji.Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów obowiązującego prawa, Firma może ujawniać i rozpowszechniać identyfikatory biometryczne osobom trzecim w taki sam sposób, w jaki może ujawniać i rozpowszechniać dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a takie ujawnienia identyfikatorów biometrycznych mogą obejmować usługodawców zewnętrznych oraz organy ścigania lub organy regulacyjne, jeśli jest to dozwolone przez prawo. 

 

 1. Sygnały Do-Not-Track 

 

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „nie śledź” do Witryny, z którą użytkownik się komunikuje.Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe wykorzystują i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają przesyłać te sygnały, czy nawet są ich świadomi.O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały. 

 

 1. Osoby niepełnosprawne 

 

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że każda osoba ma dostęp do informacji związanych z naszymi Usługami, w tym do niniejszej Polityki prywatności.Prosimy o kontakt z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej, jeśli chcieliby Państwo otrzymać niniejszą Politykę prywatności w innym formacie, a my postaramy się spełnić Państwa potrzeby. 

 

 1. Programy nagród i zachęty finansowe 

 

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, w tym dane osobowe przekazane przez stronę trzecią w celu zarządzania i utrzymywania naszych programów zachęt finansowych, nagród i programów lojalnościowych („Programynagród”).Wykorzystujemy dane osobowe podane w tych programach w celu weryfikacji tożsamości użytkownika, oferowania unikalnych nagród, śledzenia statusu programu i ułatwienia wymiany punktów programu na produkty, materiały promocyjne, warsztaty szkoleniowe i inne przedmioty.Jeśli wyrażasz zgodę na udział w którymkolwiek z naszych Programów nagród, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej lub zgodnie z instrukcjami określonymi w regulaminie odpowiedniego Programu nagród.Spółka może wykorzystywać dane osobowe zebrane od uczestników lub z nimi związane w celach związanych z naszymi Programami nagród lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. 

 

 1. Wydarzenia i telekonferencje wideo 

 

Spółka prowadzi i wykorzystuje platformy do wideokonferencji w celu ułatwienia konferencji, spotkań, szkoleń i innych programów.Często korzystamy z platform internetowych, które są własnością i są administrowane przez zewnętrznego dostawcę usług (np. Google, Zoom, WebEx, Skype dla firm).Należy pamiętać, że nasze telekonferencje wideo mogą nagrywać na nich treści, rozmowy i dyskusje, a takie zapisy mogą być przechowywane lub przechowywane przez naszych zewnętrznych usługodawców.Uczestnicząc w naszych wydarzeniach i telekonferencjach wideo, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie wszelkich przekazanych w nich informacji, a także niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie takich działań. 

 

 1. Prawa do prywatności w Kanadzie 

 

Dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w kanadyjskiej Ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych („PIPEDA”)) będą synonimem danych osobowych, o ile jest to dozwolone, i będą gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i/lub przetwarzane przez Firmę zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zobowiązaniami Firmy wynikającymi z PIPEDA i innych obowiązujących kanadyjskich przepisów prowincjonalnych.Zgodnie z tymi kanadyjskimi przepisami ma Pan/Pani prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.Jeśli użytkownik przesłał nam dane osobowe i chce mieć do nich dostęp lub poprawić je, prosimy o kontakt zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej.Prosząc o dostęp do swoich danych osobowych lub o ich korektę, będziemy wymagać od Ciebie weryfikacji naszego wniosku pocztą elektroniczną, a my poprosimy Cię o podanie konkretnych danych, aby umożliwić nam potwierdzenie autentyczności wniosku i Twojej tożsamości oraz abyśmy mogli przeszukać naszą dokumentację i bazy danych.Możemy pobierać od użytkownika opłatę za dostęp do jego danych osobowych, pod warunkiem że poinformujemy go o takiej opłacie z wyprzedzeniem.Prawo dostępu do danych osobowych użytkownika nie jest bezwzględne i w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie zezwolić użytkownikowi na dostęp do określonych danych osobowych (np. jeśli informacje te zawierają dane osobowe innych osób lub podlegają ochronie prawnej).W przypadku, gdy nie będziemy mogli zapewnić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub możliwości ich skorygowania, zastosujemy uzasadnione środki, aby poinformować go o powodach, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.Aby usunąć swoje imię i nazwisko z naszych elektronicznych list kontaktów (tekstowych lub e-mailowych), należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami rezygnacji wymienionymi powyżej (patrz „E-mail Marketing i Twoje prawa”) lub skontaktować się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych mogą Państwo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Ochrony Prywatności w Kanadzie.Więcej informacji można znaleźć w kanadyjskim Biurze Komisarza ds. Prywatności. 

 

 

 1. Unia Europejska (UE), Szwajcaria i Wielka Brytania (UK)  

 

Prawa do ochrony danych.Jeśli użytkownik znajduje się w UE, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, przysługują mu następujące prawa do ochrony danych: 

 

 • Prawo do wiedzy.Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe Firma zbiera i przetwarza na temat użytkownika, w tym o rodzajach i kategoriach danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy, źródłach takich danych osobowych, kryteriach przechowywania, osobach, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, transgranicznych transferach danych oraz sposobach składania skarg i zapytań.Takie informacje są określone w niniejszej Polityce prywatności. 

 • Automatyczne podejmowanie decyzji.  Spółka nie angażuje się w żadne działania, które narażają naszych klientów, użytkowników Witryny, uczestników ankiet ani inne osoby na decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które powodują skutki prawne lub podobnie znaczące wyniki, wpływają na nich. 

 • Prawa dostępu.Użytkownik może zapytać nas, czy przetwarzamy jakiekolwiek jego dane osobowe i, jeśli tak, uzyskać dostęp do takich danych osobowych.Przestrzegając prośby o dostęp, przekażemy Ci również dodatkowe informacje, takie jak cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczy wniosek, a także wszelkie inne informacje niezbędne do skorzystania przez Ciebie z istoty tego prawa. 

 • Sprostowanie.Ma Pan/Pani prawo do poprawienia/skorygowania swoich danych osobowych w przypadku nieścisłości lub niekompletności.Na żądanie poprawimy nieprawidłowe dane osobowe użytkownika i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, zaktualizujemy wszelkie niekompletne dane osobowe, które mogą obejmować dostarczenie dodatkowego oświadczenia. 

 • Usuwanie.Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza usunięcie jego danych osobowych przez nas oraz, w miarę możliwości, przez każdego innego administratora, któremu wcześniej ujawniono jego dane.Niemniej jednak prawo do usunięcia danych podlega ustawowym ograniczeniom i warunkom wstępnym (np. gdy dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów początkowych, dla których zostały przetworzone, dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem). 

 • Ograniczenie przetwarzania.Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, co oznacza, że zawiesiliśmy przetwarzanie jego danych osobowych na określony czas.Okoliczności, które mogą stanowić podstawę tego prawa, obejmują sytuacje, w których kwestionowana jest dokładność danych osobowych użytkownika, ale potrzebujemy czasu na weryfikację nieścisłości (jeśli dotyczy) danych osobowych użytkownika. 

 • Przenośność danych.Użytkownik ma prawo zażądać od nas przekazania mu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne. 

 • Prawo do sprzeciwu.Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, co oznacza, że może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy podstawa „uzasadnionego interesu” (w tym profilowanie) stanowi podstawę prawną przetwarzania (patrz poniżej „Podstawa prawna przetwarzania”).Jednak w dowolnym momencie (i bezpłatnie) użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

 • Wycofanie zgody.Możesz również wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli polegamy wyłącznie na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.Nie wpłynie to jednak na naszą podstawę prawną do przetwarzania takich danych osobowych przed wycofaniem zgody. 

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw do prywatności danych, należy skontaktować się z nami lub poprosić wyznaczonego przedstawiciela o kontakt zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.W zakresie dozwolonym przez prawo będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość (lub tożsamość Twojego agenta) i zapewnić autentyczność Twojego wniosku. 

 

Podstawa prawna przetwarzania.Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi określonymi w przepisach prawa.Na przykład przetwarzanie przez nas danych osobowych (opisanych w niniejszym dokumencie) jest uzasadnione w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

 • Zgoda.Przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika (np. użytkownik rejestruje się, aby otrzymywać nasze materiały marketingowe, dobrowolnie się z nami kontaktuje). 

 • Prawnie uzasadnione interesy.Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów określonych w niniejszym dokumencie (np. monitorowanie korzystania przez użytkownika z Witryny i przestrzeganie przez użytkownika warunków regulujących te działania, ulepszanie naszych Usług). 

 • Podjęcie umowy.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (np. kupuje lub rozważa zakup naszych Usług). 

 • Zgodność z przepisami prawa.Przetwarzanie jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego lub ustawowego (np. ujawnienia informacji podatkowych). 

 

Skargi.W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych użytkownik ma prawo złożyć skargę do swojego organu ochrony danych.  Organy ochrony danych w UE znajdują się tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.W celu uzyskania informacji od organu ochrony danych w Szwajcarii należy skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html).W przypadku organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii należy skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk).Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemów przed złożeniem skargi do organu ochrony danych i zaprosimy Państwa do kontaktu w pierwszej kolejności. 

 

 1. Prawa do prywatności w Kalifornii 

 

Prawa dotyczące prywatności danych.Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują następujące prawa do prywatności danych: 

 

 • Prawo do wiedzy (konkretne fragmenty danych osobowych).Użytkownik ma prawo znać konkretne dane osobowe, które zgromadziliśmy na jego temat. 

 • Prawo do wiedzy (kategorie danych osobowych).Użytkownik ma prawo znać (i) kategorie danych osobowych, które zebraliśmy od niego; (ii) kategorie źródeł, z których dane osobowe są gromadzone; (iii) kategorie danych osobowych użytkownika, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych; (iv) kategorie stron trzecich, którym dane osobowe użytkownika zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz (v) biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych użytkownika.  

 • Prawo do usunięcia.Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy.  

 • Prawo do korekty.Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które zgromadziliśmy i przechowujemy. 

 • Zakaz dyskryminacji.Mają Państwo prawo nie podlegać dyskryminacji z powodu dochodzenia swoich praw wynikających z CCPA.  

 

Złóż wniosek o ochronę prywatności.Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.Jeśli wolisz, możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku o ochronę prywatności CCPA w Twoim imieniu.Aby prowadzić działalność w Kalifornii, upoważniony przedstawiciel musi być zarejestrowany w Sekretarzu Stanu Kalifornia.  

 

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności.Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania.W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek.Możemy wymagać pisemnej dokumentacji potwierdzającej, że strona trzecia jest upoważniona do pełnienia funkcji pełnomocnika w celu składania wniosków określonych w niniejszym dokumencie, chyba że udzielili Państwo upoważnionemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa zgodnie z przepisami Kalifornijskiego Kodeksu Probatu §§ 4121 do 4130.Żadne z praw CCPA, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez CPRA, nie jest bezwzględne i takie prawa podlegają wyjątkom prawnym i regulacyjnym oraz wyjątkom.Więcej informacji na temat ustawy CCPA lub CPRA można znaleźć na stronie: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.  

 

Prawa do rezygnacji / Nie sprzedawaj moich danych osobowych.Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych.Firma nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celu uzyskania zysku lub wynagrodzenia pieniężnego lub innego cennego wynagrodzenia, a zatem nie zapewniamy procesów składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań). 

 

Prawa do rezygnacji / Nie udostępniaj moich danych osobowych.Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zrezygnować z „udostępniania” swoich danych osobowych.Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam stron trzecich w naszej Witrynie oraz podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych, a takie funkcje, narzędzia i relacje marketingowe obejmują ujawnianie danych osobowych użytkownika stronom trzecim i mogą stanowić „udostępnianie” danych osobowych użytkownika.Aby zrezygnować z takiego udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć narzędzie do zarządzania plikami cookie/ustawienia (czasami widoczne jako „Wybory dotyczące prywatności” lub jako łącze „Nie sprzedawaj/udostępniaj moich danych osobowych”) w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie.Użytkownik lub jego upoważniony przedstawiciel może również skontaktować się z nami zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej.  

 

Dzieci.Witryna nie jest skierowana do osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia i nie powinna być wykorzystywana przez osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego (osiemnastego) roku życia i dlatego Firma nie sprzedaje ani nie udostępnia świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia. 

 

Ogranicz wykorzystanie wrażliwych danych osobowych.Spółka nie wykorzystuje ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych w celach innych niż określone w ustawie CCPA, w związku z czym nie zapewniamy osobom fizycznym możliwości ograniczenia sposobu wykorzystywania lub ujawniania takich wrażliwych danych osobowych. 

 

 1. Prawa do prywatności w Nevadzie 

 

Spółka nie prowadzi obecnie „sprzedaży” danych osobowych na potrzeby prawa stanu Nevada.Niezależnie od powyższego mieszkańcy stanu Nevada mogą złożyć wniosek o niesprzedawanie danych osobowych, które posiadamy na ich temat, osobom trzecim, które sprzedają ich dane innym osobom lub udzielą im licencji.Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami zgodnie z punktem „Kontakt” poniżej. 

 

 1. Prawa do prywatności w Wirginii 

 

Mieszkańcom stanu Wirginia przysługują następujące prawa do prywatności danych: 

 

 • Aby potwierdzić, czy Firma przetwarza Twoje dane osobowe, oraz aby uzyskać dostęp do takich danych osobowych. 

 • Aby zażądać od Firmy poprawienia nieścisłości w danych osobowych, biorąc pod uwagę charakter danych osobowych i cele przetwarzania danych osobowych. 

 • Aby zażądać od Firmy usunięcia Twoich danych osobowych. 

 • W celu uzyskania kopii danych osobowych, które wcześniej przekazali Państwo Spółce, w przenośnym i, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne, łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwia ich przesłanie do innego podmiotu bez przeszkód, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 

Złóż wniosek o ochronę prywatności.Aby złożyć wniosek o ochronę prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.  

 

Proces weryfikacji wniosku o ochronę prywatności.Jeśli pracownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) złoży jakiekolwiek żądanie dotyczące jego danych osobowych, Spółka potwierdzi jego tożsamość (i tożsamość upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim zakresie) w zakresie pewności wymaganej lub dozwolonej przez prawo przed rozpatrzeniem jego żądania.W szczególności Firma, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, zażąda od Ciebie (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) weryfikacji Twojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, zażąda określonych danych kontaktowych lub identyfikatorów rządowych, a my dopasujemy co najmniej dwa fragmenty takich danych osobowych do danych, które wcześniej zgromadziliśmy od Ciebie przed udzieleniem Ci dostępu, usunięciem lub korektą określonych fragmentów lub kategorii danych osobowych, lub w inny sposób odpowiemy na Twój wniosek.Żadne z praw do prywatności Virginia nie jest bezwzględne, a prawa te podlegają wyjątkom i wyjątkom prawnym i regulacyjnym.Więcej informacji na temat ustawy Virginia Consumer Protection Act można znaleźć na stronie: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.  

 

Proces odwoławczy dotyczący wniosków o ochronę prywatności.Jeżeli chcieliby Państwo odwołać się od decyzji podjętej przez Spółkę w odniesieniu do Państwa żądania dotyczącego prywatności, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@rpminc.comz tematem „WNIOSEK O OCHRONĘ PRYWATNOŚCI:ZAKRESY” i opisz charakter wniosku oraz powód złożenia wniosku o weryfikację apelacyjną.Mieszkańcy stanu Virginia mogą składać skargi dotyczące prywatności do prokuratora generalnego stanu Virginia (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info). 

 

Prawa do rezygnacji / Sprzedaż Danych osobowych.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować ze „sprzedaży” swoich danych osobowych.Spółka nie sprzedaje jednak danych osobowych użytkownika stronom trzecim za wynagrodzeniem ani wynagrodzeniem pieniężnym, w związku z czym nie zapewniamy procesów składania wniosków o rezygnację ze sprzedaży danych osobowych (ponieważ nie podejmujemy takich działań). 

 

Prawa do rezygnacji / Reklama ukierunkowana.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować z wykorzystywania ich danych osobowych do celów ukierunkowanych reklam.Spółka korzysta z funkcji analitycznych i ukierunkowanych reklam stron trzecich na naszej Stronie internetowej oraz podobnych narzędzi internetowych dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych.Aby zrezygnować z takiego udostępniania danych osobowych w takich okolicznościach, należy kliknąć narzędzie do zarządzania plikami cookie/ustawienia (czasami widoczne jako „Wybory dotyczące prywatności” lub jako łącze „Nie sprzedawaj/udostępniaj moich danych osobowych”) w stopce Witryny, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie.  

 

Prawa do rezygnacji / Profilowanie.Mieszkańcy stanu Wirginia mają prawo zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do profilowania w celu podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące.Spółka nie angażuje się jednak w takie działania. 

 

27.Zmiany w Polityce 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.Powyższa data „Ostatniej aktualizacji” będzie wskazywać datę ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności.Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie Polityki prywatności w celu ustalenia, czy od czasu ostatniej interakcji wprowadzono jakiekolwiek zmiany.Korzystanie z Usług i dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek do niniejszej Polityki prywatności oznacza zgodę użytkownika na niniejszą Politykę prywatności oraz wszelkie zmiany odzwierciedlone w najnowszej wersji.Możemy, według własnego uznania, przekazywać użytkownikowi komunikaty, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych, dotyczące zmian w naszej Polityce prywatności; jednakże takie komunikaty nie uchylają ani w inny sposób nie ograniczają odpowiedzialności użytkownika za okresowe przeglądanie Polityki prywatności w celu ustalenia, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany. 

 

28.Skontaktuj się z nami 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci złożenia wniosku o ochronę prywatności należy skontaktować się z nami za pomocą następujących środków: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webform) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 lub (mail) RPM International Inc., ATTN:Wniosek o ochronę prywatności, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. 

 

 

 

 • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT