Warunki korzystania ze strony internetowej 

 

Stonhard. („SPÓŁKA”) prowadzi niniejszą stronę internetową pod adresem www.stonhard.com i powiązanymi z nią stronami internetowymi, stronami internetowymi, treściami i innymi materiałami, gdzie niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej są powiązane (łącznie „Strona internetowa”) w celu dostarczania użytkownikom (również „użytkownikowi”) informacji o SPÓŁCE, jej branży i jej produktach.  Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom korzystania z Witryny, naszej Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.rpminc.com/privacy-policyoraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa.  Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, niniejsze Warunki korzystania z Witryny internetowej i naszą Politykę prywatności. Użytkownik powinien często przeglądać najnowszą wersję Warunków korzystania ze strony internetowej i Polityki prywatności, ponieważ mogą one być okresowo modyfikowane, a warunki, z modyfikacjami, regulują korzystanie ze strony internetowej.   Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i dotyczą wszelkiego dostępu do Witryny i korzystania z niej po tym czasie, a dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu przez nas zmian uznaje się za akceptację tych zmian. Wszelkie nowe funkcje, które wzbogacają lub ulepszają Witrynę, będą również podlegać niniejszym Warunkom korzystania ze strony internetowej i Polityce prywatności. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, 

 

Użytkownik może przeglądać Witrynę, uzyskiwać dostęp do firmowych okresowych biuletynów elektronicznych, bibliotek technicznych, przeglądać katalogi produktów (katalogi produktów), przesyłać pytania, brać udział w konkursach, promocjach, ankietach lub innych usługach oraz przeglądać wszelkie inne informacje zawarte w witrynie.  Ten i wszystkie inne materiały zatwierdzone przez SPÓŁKĘ dostępne na Stronie są określane jako „Treści objęte licencją”.  Użytkownik może przeglądać i drukować fragmenty Treści objętych licencją do własnego użytku wewnętrznego, ale nie do odsprzedaży lub innego komercyjnego wykorzystania i nie do użytku innego niż określony w niniejszych Warunkach korzystania z witryny internetowej i Polityce prywatności.  Wszelkie inne wykorzystanie Treści objętych licencją bez uprzedniej pisemnej zgody SPÓŁKI jest surowo zabronione. 

 

Informacje o produkcie 

 

Chociaż FIRMA dokłada ekonomicznie uzasadnionych starań, aby dostarczać dokładne informacje, branże, w których FIRMA jest częścią, oraz jurysdykcje, w których firma prowadzi działalność, a przepisy i regulacje mające zastosowanie do tych branż i jurysdykcji często się zmieniają.  W związku z tym informacje zawarte na Stronie mogą nie być aktualne lub dokładne. Ponieważ wiele czynników wpływa na proces podejmowania decyzji o zakupie danego produktu, a szczególne okoliczności i potrzeby każdego z nas mogą się różnić, Materiały objęte licencją są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.  FIRMA nie może zagwarantować ani zagwarantować, że Objęte licencją treści będą dokładne, zgodne z Państwa konkretnymi potrzebami lub wymaganiami, ani że zalecenia, regulacje lub inne podane informacje są kompletne, dokładne lub aktualne dla Państwa konkretnych potrzeb (patrz nasze wyłączenie gwarancji w punkcie 10 poniżej).  Każde oświadczenie dotyczące skuteczności produktów FIRMY i/lub oświadczenia lub stwierdzenia porównujące skuteczność produktów FIRMY z tymi innych produktów jest wyraźnie ograniczone do kraju zastosowania, jak wspomniano na Stronie, a jeśli żaden kraj nie jest wymieniony, do Stanów Zjednoczonych. Jeśli produkt lub próbka oferowana przez FIRMĘ za pośrednictwem Witryny nie jest zgodna z opisem, jedynym zadośćuczynieniem dla użytkownika jest zwrócenie jej w oryginalnej, nieużywanej formie i otrzymanie zamiennika zakupionego produktu lub zwrotu zapłaconej ceny.  Opis i ceny produktu mogą ulec poprawie i zmianie.  FIRMA może odmówić lub anulować zamówienia produktów złożone po niewłaściwej cenie lub na podstawie błędnych warunków promocji, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone. Sprzedaż dokonana za pośrednictwem Strony, jeśli dotyczy, podlega Standardowym warunkom sprzedaży FIRMY i/lub Warunkom faktury. 

 

Przesłana treść 

 

Jeśli zdecydujesz się przesłać, post, rozpowszechniać, przesyłania lub publikowania w inny sposób jakichkolwiek treści w Witrynie lub za jej pośrednictwem („Przesłane treści”), użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i wyłącznym autorem i właścicielem takich Przesłanych treści i wszystkich praw autorskich, prawa patentowe i patentowe, znak towarowy, tajemnica handlowa, prawo do wizerunku, prawo do prywatności i inne prawa własności (łącznie „Prawa własności intelektualnej”) i zrzekają się wszelkich „praw osobistych” przysługujących Państwu w odniesieniu do takich Przesłanych treści; że wszystkie Przesłane treści są dokładne; że ani Przesłana treść, ani korzystanie z niej nie naruszy niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej, Polityka prywatności SPÓŁKI lub jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje; i że jesteś osobą dorosłą (tj. co najmniej wiek pełnoletniości w Twojej jurysdykcji, a tym samym nie jest „małym”).  Aby uniknąć wątpliwości, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że żadna Przesłana treść nie będzie: być fałszywe, niedokładne, niepełne lub wprowadzające w błąd; naruszać, przywłaszczenia lub innego naruszenia Praw własności intelektualnej osób trzecich; naruszać prawa, ustawą, rozporządzenie lub regulacja (w tym ale nie wyłącznie, regulujących kontrolę eksportu, ochrona konsumentów, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie dyskryminacji lub fałszowaniu reklam); być zniesławiający, bigot, nienawiść, obraźliwe dla innych ze względu na rasę, religii, pochodzenie etniczne, płeć, identyfikacja seksualna lub orientacja seksualna bądź niezgodne z prawem grożenie lub nękanie jakiejkolwiek osoby lub innej strony; były wcześniej sprzedawane, przeniesione, licencjonowane lub w inny sposób przekazywane, w całości lub w części, użytkownikowi lub przez użytkownika osobom trzecim za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym; lub zawierają złośliwy kod, wirus komputerowy, złośliwe oprogramowanie lub inny program komputerowy lub plik przeznaczony do uszkodzenia, niszczyć lub zamrażać inne oprogramowanie komputerowe, sprzętu lub danych lub narażać je na atak, zniszczenie lub wyłączenie.  

Użytkownik udziela SPÓŁCE wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego, obowiązującego na całym świecie prawa i licencji do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, usuwania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego prezentowania i wykonywania, sprzedaży i/lub innego przenoszenia, w całości lub w części, Przesłanych treści i/lub włączania ich do jakiejkolwiek formy, medium lub technologii oraz do przenoszenia takiego prawa i licencji na jakąkolwiek osobę trzecią bez wynagrodzenia na rzecz użytkownika. 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszystkie Zgłoszone treści mogą być wykorzystywane lub usuwane według wyłącznego uznania SPÓŁKI; że SPÓŁKA ma prawo do zmiany, skraplania lub usuwania wszelkich treści na Stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem, w tym wszelkich Zgłoszonych treści; że SPÓŁKA nie podlega obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do Zgłoszonych treści; oraz że nie możesz mieć żadnych możliwości, możliwości ani regresu w zakresie edytowania, wycofywania lub usuwania Zgłoszonych treści.   Jeśli podasz swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe w związku z Przekazaną treścią lub je zamieścisz, wyrażasz zgodę na to, aby FIRMA i jej usługodawcy mogli wykorzystywać ten adres do kontaktowania się z Tobą w związku z Przekazywaną treścią i w innych celach. 

 

Postępowanie użytkownika 

 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za komunikację i działania podejmowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem.  Surowo zabrania się obscenicznego lub obraźliwego języka, nękania, gróźb lub nadużyć jakiegokolwiek rodzaju lub formy w Witrynie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub innej transmisji.  Podszywanie się pod inne osoby lub fałszywe przedstawianie swojego powiązania z FIRMĄ lub inną osobą jest zabronione.  Użytkownik nie może przesyłać, publikować, rozpowszechniać, przesyłać ani w inny sposób publikować w Witrynie ani za jej pośrednictwem żadnych materiałów, które są zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zawierają groźby, oszczercze, naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub prawa do wizerunku innych osób, są nienawistne, rasistowskie lub etniczne, lub mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do niego, naruszają jakiekolwiek przepisy prawa lub prawa innych osób lub w inny sposób powodują powstanie odpowiedzialności. 

Użytkownik zobowiązuje się nie fałszować nagłówków ani w inny sposób nie manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia czegokolwiek przekazywanego za pośrednictwem Witryny (w tym wszelkich Przesłanych treści), ujawnienia informacji zastrzeżonych lub poufnych lub w inny sposób naruszania lub naruszania Praw własności intelektualnej innych osób.  Użytkownik nie może przesyłać materiałów komercyjnych do Witryny, korzystać z Witryny w celu pozyskiwania innych, reklamowania lub promowania czegokolwiek. 

Wszelkie próby zakłócania lub zakłócania działania Witryny, jej serwerów, sieci, oprogramowania używanego w związku z Witryną („Oprogramowanie”), sprzętu lub bazy danych podłączonej do Witryny, za pomocą złośliwego kodu, plików lub innych środków, lub próby demontażu, odtwarzania lub dekompilacji Oprogramowania, obejścia funkcji bezpieczeństwa, takich jak hasła, lub podjęcia jakichkolwiek działań, które naruszają prywatność lub bezpieczeństwo Witryny, użytkowników lub innych osób odwiedzających, są surowo zabronione. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację i działania w Witrynie.  W żadnym wypadku FIRMA nie ponosi ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie komunikaty, korzystanie przez użytkownika lub inną osobę z Witryny, jakiekolwiek Przesłane treści lub jakiekolwiek Treści Objęte licencją, w tym między innymi za wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek Treściach objętych licencją lub za straty lub szkody dowolnego rodzaju poniesione w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny, wszelkich Przesłanych treści lub jakichkolwiek Treści objętych licencją. 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

 

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, bronić, zwalniać i powstrzymywać SPÓŁKĘ, dyrektorzy, dostawców, usługodawcom, co-branderów lub innych partnerów, agentów i pracowników, nieszkodliwe w przypadku wszystkich roszczeń, wymagania, szkody, opłaty i koszty dowolnego rodzaju, w tym uzasadnione opłaty za pełnomocników i innych specjalistów, z powodu lub w wyniku czegokolwiek, co użytkownik przesyła za pośrednictwem Witryny, w szczególności wszelkich Przesłanych treści, korzystanie przez użytkownika z Witryny, połączenie ze Stroną, naruszenie przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, lub lekkomyślnych, umyślne lub niezgodne z prawem niewłaściwe postępowanie. W przypadku przedstawienia certyfikatu odsprzedaży nieprawdziwe informacje podatkowe lub inne, niedokładne, oszustwa, lub nieaktualne, zobowiązują się Państwo zwolnić SPÓŁKĘ z odpowiedzialności z tytułu wszelkiej odpowiedzialności, szkody, strat lub wydatków (w tym uzasadnionych opłat adwokackich i innych specjalistów), które może ponieść, w tym m.in. utratę zysków biznesowych, podatki, kary lub sankcje, odsetek, opłaty, koszty i wydatki wszelkiego rodzaju wynikające z jakiegokolwiek roszczenia lub z nim związane, popyt, działania lub postępowania rzekomo lub wszczęte przeciwko SPÓŁCE przez osobę trzecią w oparciu o informacje przekazane przez użytkownika lub korzystanie przez niego z Witryny.  

 

Modyfikacje w ośrodku 

 

Od czasu do czasu FIRMA może zmieniać Treści objęte licencją, oferowane usługi lub usługi zakończone za pośrednictwem Strony lub rozszerzać możliwości Strony.   FIRMA zastrzega sobie również prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków korzystania ze Strony internetowej, Polityki prywatności, Strony internetowej i/lub do tymczasowego lub trwałego zaprzestania korzystania ze Strony internetowej (lub jej części) za powiadomieniem lub bez powiadomienia.  Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej i Polityki prywatności.  Użytkownik zgadza się, że SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani wobec żadnej osoby trzeciej za takie działania. 

 

Rozwiązanie umowy 

 

FIRMA, według własnego uznania, może zawiesić lub zakończyć dostęp lub korzystanie przez użytkownika z Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w szczególności jeśli FIRMA uzna, że użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków korzystania z Witryny.  FIRMA, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może również zaprzestać udostępniania Strony lub jakiejkolwiek jej części, za powiadomieniem lub bez, lub usunąć lub odmówić publikacji jakichkolwiek Przesłanych treści lub innych treści użytkownika, z dowolnego powodu lub bez powodu.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie zawieszenie lub rozwiązanie umowy może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz że SPÓŁKA może natychmiast uniemożliwić dalszy dostęp do Witryny.  FIRMA nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za zawieszenie lub zakończenie dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej. Bez uszczerbku dla powyższego, SPÓŁKA ma prawo w pełni współpracować z organami ścigania lub nakazem sądowym, żądając lub nakazując nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji dotyczących osób uzyskujących dostęp do materiałów lub publikujących materiały na Stronie lub za jej pośrednictwem. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ I ZWALNIA FIRMĘ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ, W TRAKCIE LUB W WYNIKU DOCHODZENIA ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZENIA PRZEZ FIRMĘ LUB ORGANY ŚCIGANIA. 

 

Łącza 

 

Niniejsza Strona może zawierać łącza do innych stron internetowych lub zasobów. Po kliknięciu lub kliknięciu łącza do tych witryn opuszczasz tę Witrynę. FIRMA nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami, ich treściami lub zasobami ani praktykami biznesowymi lub politykami operatorów takich witryn.  Ani niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej, ani Polityka prywatności FIRMY nie mają zastosowania do praktyk jakichkolwiek firm lub osób korzystających z witryn, do których prowadzą łącza.  W związku z tym należy zachować ostrożność i zapoznać się z warunkami świadczenia usług i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn, aby dowiedzieć się więcej o praktykach gromadzenia informacji.  FIRMA wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępność lub dokładność takich zewnętrznych witryn lub zasobów lub zawartych w nich treści, nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy, produkty, usługi, informacje lub inne materiały na takich witrynach lub zasobach lub dostępne za ich pośrednictwem. Obecność jakiegokolwiek łącza na Stronie nie oznacza ani nie sugeruje, że FIRMA popiera daną stronę.  Użytkownik korzysta z łączy na własne ryzyko.  Ponadto przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek towarach, usługach, informacjach lub materiałach dostępnych za pośrednictwem takiego łącza, strony lub zasobu. 

Prawa własności SPÓŁKI 

 

Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta w Witrynie, w tym gromadzenie, kompilacja, montaż i układ Treści objętych licencją, jest chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie i nie może być wykorzystywane z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach korzystania ze strony internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody SPÓŁKI.  Strona i jej Oprogramowanie, kolekcji, kompilacja, montaż i układ Treści objętych licencją, wszystkie obrazy, fotografia, grafikę, dzieła sztuki, tekst, oraz inne informacje i materiały znajdujące się na Stronie, niezależnie od źródła, wszystkie Znaki i inna własność intelektualna z nimi związana oraz wszystkie informacje i dane zebrane za pośrednictwem Witryny (wszystkie zawarte są w Treściach objętych licencją i zawierają je), są własnością SPÓŁKI lub jej dostawców lub partnerów i są chronione obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej i innymi. Wszystkie znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, wizerunek handlowy, produkty i znaki usługowe używane na Stronie, indywidualnie lub w połączeniu ze sobą (łącznie „Znaki”) oraz niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane, są własnością FIRMY, jej spółek zależnych i stowarzyszonych lub innych właścicieli zewnętrznych, którzy przyznali FIRMIE prawo i licencję na korzystanie ze swoich znaków.  Nie wolno wykorzystywać ani wyświetlać Znaków w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody SPÓŁKI lub odpowiedniego właściciela, w tym używać w meta tagach lub jako meta tagów bądź innego „ukrytego tekstu”.  Inne nazwy produktów lub usług FIRMY, logotypy, grafiki, nagłówki stron, ikony przycisków i skrypty to Znaki lub wizerunek handlowy FIRMY i nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą, która nie jest FIRMĄ lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować nieporozumienie na rynku lub która dyskredytuje lub dyskredytuje FIRMĘ. 

Powiadomienia i procedury składania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich 

Powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich na Stronie należy przesyłać do SPÓŁKI. 

FIRMA szanuje własność intelektualną innych osób i prosi o to swoich użytkowników i gości.  FIRMA będzie przetwarzać i badać zawiadomienia o domniemanym naruszeniu i podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej.  Po otrzymaniu powiadomień zgodnych z obowiązującym prawem SPÓŁKA podejmie działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do wszelkich materiałów, które naruszają lub zostaną uznane za będące przedmiotem działań naruszających prawo oraz podejmie działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do wszelkich odniesień lub łączy do materiałów lub działań, które zostały uznane za naruszające prawo. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w jakikolwiek sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, podaj wszystkie poniższe informacje: 

 • fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone; 
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według użytkownika zostało naruszone; 
 • opis miejsca, w którym materiał, który użytkownik twierdzi, że narusza prawa autorskie, znajduje się na Stronie; 
 • adres, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wystarczające do umożliwienia FIRMIE skontaktowania się z Państwem; 
 • Oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; 
 • Oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w Powiadomieniu są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone. 

Powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich należy kierować na adres: 

Pocztą: 

RPM International Inc. 

Skrzynka pocztowa 777 

Medina, Ohio 44258                                                                            

Uwaga: Dział prawny 

Faksem: 

330-225-8743 

E-mailem: 

DataProtection@rpminc.com  

(W wierszu tematu proszę wpisać „Powiadomienie o naruszeniu”). 

 

WAŻNA UWAGA: POWYŻSZE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE WYŁĄCZNIE W CELU POWIADOMIENIA FIRMY, ŻE MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MÓGŁ ZOSTAĆ NARUSZONY.  WSZYSTKIE INNE ZAPYTANIA, TAKIE JAK PYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, NIE OTRZYMAJĄ ODPOWIEDZI W RAMACH TEGO PROCESU. 

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

FIRMA nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności Strony internetowej, Treści objętych licencją lub zawartych w niej informacji.  FIRMA nie jest celem, a Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie.  FIRMA nie będzie kontaktować się z osobami niepełnoletnimi w sprawie promocji ani w celach marketingowych bez zgody rodzica, ani też nie będzie prosić o więcej danych osobowych niż jest to w uzasadniony sposób konieczne do udziału w danym działaniu.  Nie filtruje jednak reklam ani innych istotnych osób niepełnoletnich, które mogą przeglądać za pośrednictwem Witryny lub stron z linkami, z których niektóre mogą być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. 

 

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE: 

 

KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.  OŚRODEK JEST UDOSTĘPNIANY W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB DZIAŁANIA, BRAKU ZŁOŚLIWEGO KODU, BRAKU NARUSZEŃ I NIEZAKŁÓCEŃ W KORZYSTANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI STRONY. 

FIRMA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI (i) ŻE STRONA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY, W CZASIE, BEZPIECZNE, DOKŁADNYCH LUB BEZBŁĘDNYCH, (iii) ŻE PRODUKTY BĘDĄ DOSTĘPNE LUB DOKŁADNIE ODRZUCONE LUB CENOWANE, (iv) ŻE WYNIKI UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE,  (v) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, OŚRODEK, INFORMACJE, LUB INNE MATERIAŁY ZAKUPIONE LUB UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNIĄ JEGO OCZEKIWANIA, LUB (vi) ŻE PRODUKTY BĘDĄ WŁAŚCIWIE DOSTARCZANE W ODPOWIEDNICH KWOTACH. 

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ SĄ WYKONYWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO I UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z TEGO SZKODY. 

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, ZARÓWNO USTNE, JAK I PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY LUB ZA POŚREDNICTWEM LUB Z WITRYNY NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB MA ZASTOSOWANIE W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE FIRMA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIO, POŚREDNI, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, NASTĘPCZE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOBRZE, WYKORZYSTANIE LUB DANE LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, CZY TEŻ SĄ Z NIĄ ZWIĄZANE, DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW POKAZANYCH LUB DOSTĘPNYCH NA STRONIE LUB INNYCH KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO STRONY LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ.  OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIESPEŁNIENIA ISTOTNEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA PRAWNEGO. W ZAKRESIE, W JAKIM NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.  POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 

 

Opcje powiadamiania/rezygnacji 

 

Powiadomienia mogą być przekazywane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.  FIRMA może również przekazywać powiadomienia o zmianach w niniejszych Warunkach korzystania z Witryny lub innych kwestiach, wyświetlając powiadomienia lub łącza do powiadomień w Witrynie.  Zawiadomienie lub inna korespondencja od Ciebie do FIRMY powinna być wysyłana listem poleconym na adres: 

 

RPM International Inc. 

Skrzynka pocztowa 777 

Medina, Ohio 44258                                                                                  

Do wiadomości: Webmaster 

 

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane lub nie otrzymywać już wiadomości od FIRMY, skontaktuj się z FIRMĄ pod adresem DataProtection@rpminc.com. 

 

Informacje ogólne 

 

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny internetowej stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a FIRMĄ w odniesieniu do działań użytkownika i korzystania z Witryny oraz będą regulować te kwestie, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a FIRMĄ.  Mogą Państwo również podlegać dodatkowym warunkom zawartym na fakturach, zamówieniach, manifestach wysyłkowych, listach przewozowych lub umowach, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zakupu produktów lub usług bądź korzystania z usług podmiotów stowarzyszonych, treści stron trzecich lub oprogramowania stron trzecich. Niniejsze Warunki korzystania z Witryny internetowej, korzystanie z Witryny internetowej przez użytkownika oraz wszelkie inne umowy i relacje między użytkownikiem a FIRMĄ podlegają prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych bez względu na wybór przepisów prawa, a Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zastosowania.  Ty i SPÓŁKA zgadzacie się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji odpowiednich sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych i zrzekacie się wszelkich zastrzeżeń co do ich właściwości miejscowej.  Korzystając z tej Strony, zgadzasz się, że FIRMA, według własnego uznania, może wymagać od użytkownika zgłoszenia wszelkich sporów wynikających z korzystania z niniejszej Strony, niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej lub Polityki prywatności, w tym spory wynikające z interpretacji lub dotyczące jej interpretacji, naruszenie, nieważność, nieważność, niewykonania lub rozwiązania umowy, jak również spory wypełniające luki w umowie lub nowo powstałe okoliczności, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Międzynarodowymi zasadami arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z tymi zasadami.  Niezależnie od tych zasad, takie postępowanie podlega przepisom prawa stanu Delaware i będzie prowadzone wyłącznie w sądach stanu Delaware określonych w niniejszym punkcie.  Wszelkie orzeczenia arbitrażowe wszczęte na mocy niniejszej klauzuli będą ograniczone do odszkodowania pieniężnego i nie będą objęte godziwym zadośćuczynieniem.  Ponadto arbiter nie będzie uprawniony do przyznawania odszkodowania retorsyjnego, wynikowego ani innego odszkodowania, które nie zostało zmierzone przez rzeczywiste szkody bezpośrednie strony wygrywającej w postępowaniu arbitrażowym wszczętym zgodnie z niniejszym punktem, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.  Niezależnie od powyższego, SPÓŁKA może ubiegać się o godziwe zadośćuczynienie, w tym wydanie wstępnego i stałego nakazu sądowego, w dowolnym sądzie właściwym w celu zapobieżenia lub zakazania przywłaszczenia, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego ujawnienia lub naruszenia jakichkolwiek Praw własności intelektualnej.  Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez FIRMĘ jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków korzystania ze strony internetowej nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków korzystania z witryny internetowej lub Polityki prywatności zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, użytkownik i SPÓŁKA (jako „Strony” niniejszego dokumentu) zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby zrealizować intencje Stron odzwierciedlone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków korzystania z witryny internetowej pozostają w pełni w mocy.  Użytkownik zgadza się, że bez względu na jakiekolwiek przepisy ustawowe lub prawa stanowiące inaczej, musi wnieść roszczenie lub powództwo wynikające z lub związane z korzystaniem przez niego z Witryny, Warunków korzystania z Witryny internetowej lub Polityki prywatności w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub do całkowitego wykluczenia.  Tytuły sekcji w Warunkach korzystania ze strony internetowej służą wyłącznie wygodzie i nie mają mocy prawnej ani umownej. 

 

Naruszenia 

 

Wszelkie naruszenia Warunków korzystania z witryny internetowej lub Polityki prywatności należy zgłaszać na adres DataProtection@rpminc.com. 

Strony przyjmują do wiadomości, że wymagały, aby niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej były przygotowane i dostarczone w języku angielskim.   

 

Postanowienia dotyczące użytkowników w Stanach Zjednoczonych 

 

FIRMA przestrzega Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) na naszej Stronie.  Prywatność dziecka jest dla nas ważna.  Żadna osoba poniżej 13. roku życia nie jest upoważniona ani upoważniona do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych na naszej Stronie. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. W przypadku osób poniżej 13. roku życia nie wolno wykorzystywać ani przekazywać żadnych informacji na Stronie, w którejkolwiek z funkcji Strony lub za jej pośrednictwem, ani też przekazywać nam żadnych informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail ani nazwy użytkownika, z którego można korzystać.  Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13. roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych dotyczących dziecka, w tym jego imienia i nazwiska oraz wieku, leży wyłącznie w gestii rodzica.  Rodzic może w dowolnym momencie poprosić o wgląd w swoje dane osobowe i dane osobowe dziecka, które nam przekazał.  Rodzic może również poprosić o jego usunięcie, wysyłając wniosek na adres DataProtection@rpminc.com.  Osoby odwiedzające Stronę poniżej 18. roku życia powinny zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej i Polityką prywatności wraz z rodzicami w celu uzyskania wskazówek. 

 

Prawa dotyczące prywatności 

 

Przepisy dotyczące ochrony prywatności danych w niektórych jurysdykcjach mogą zezwalać użytkownikom Witryny, którzy są mieszkańcami takich jurysdykcji, na żądanie określonych informacji dotyczących przechowywania, wykorzystywania, ujawniania i/lub usuwania przez nas ich danych osobowych.  Więcej informacji na temat praktyk firmy w zakresie przetwarzania danych i praw użytkowników do prywatności można znaleźć w Polityce prywatności firmy dostępnej pod adresem https://www.rpminc.com/privacy-policy/. 

 

 • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
     
 • News feed pod